Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές και δάση της Καλαμπάκας

Αριθμ. 2013/108878 – ΦΕΚ B 2155 – 12.07.2016
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2016 μέχρι 19-8-2021 σε έκταση 1.100 στρεμμάτων στη θέση «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων


——
Αριθμ. 3966/222786 – ΦΕΚ B 3235 – 03.12.2014

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο Διακατεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου», στο Μοναστηριακό δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο διακατεχόμενο δάσος «Πάδης−Ανω Μπσΰρσιανης» Δήμου Καλαμπάκας της ΠΕ Τρικάλων

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από 1−11−2014 μέχρι 31−10−2017, σε έκταση 16.690,00 στρεμμάτων στο Διακατεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου» οικισμού Καλοχωρίου, στο Μοναστηριακό Δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο Διακατεχόμενο δάσος Πάδης−Άνω Μπούρσιανης Δήμου Καλαμπάκας ΠΕ Τρικάλων, όπως φαίνεται στο από 22−10−2014 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και ορίζεται με συντεταγμένες που συνοδεύουν το διάγραμμα και τα όρια που τοποθετήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία κυρίως δρόμοι, ράχες, ρέματα, μαντριά, εικονίσματα κ.λπ. ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρός της για τον καλύτερο έλεγχο και φύλαξή της.

Το εξωτερικό όριο της έκτασης ορίζεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία την διασταύρωση της επαρχιακής οδού Θεόπετρας −Μαυρελίου και δασικού δρόμου στη θέση Νταϊλιάνα, με κατεύθυνση ανατολική συναντάει το μαντρί Νιανιά Γιάννη. Από εκεί συνεχίζει και αφού περνά τη θέση Νησί ακολουθεί το δρόμο και φτάνει στη θέση Εικόνισμα και κατόπιν στο μαντρί Νούσια Βασίλη. Στη συνέχεια παίρνει το δρόμο προς Πριτσάλωμα και μετά το τέλος του δρόμου με κατεύθυνση βορειοανατολική συναντά το δρόμο προς Βλαχούλια. Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί το δρόμο προς τη θέση Αράπη και παίρνει το δρόμο προς Πάδη. Κατόπιν με κατεύθυνση δυτική παίρνει το δρόμο προς Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια με κατεύθυνση νοτιοδυτική φτάνει στο μαντρί Ρώσιου Γιώργου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοδυτική φτάνει στο Εικόνισμα Αγίου Γεωργίου και από εκεί με κατεύθυνση νότια φθάνει στη θέση Γκούμα. Στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοανατολική συναντά την επαρχιακή οδό Θεόπετρας−Μαυρελίου την οποία ακολουθεί μέχρι τη θέση Νταϊλιάνα που είναι η αφετηρία.

Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2014−2015 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 18 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

το από 22−10−2014 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000