Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλίευση του αχινού του είδους Paracentrotus lividus, και ειδικότερα:α) τη χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη,
β) την ερασιτεχνική αλίευση,
γ) τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία,
δ) τις επιτρεπόμενες περιόδους, περιοχές και ποσότητες αλίευσης,
ε) το επιτρεπόμενο αλιευόμενο ελάχιστο μέγεθος και
στ) τη διατήρηση του πληθυσμού του ως άνω είδους.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 65/2014ΦΕΚ Α 108 – 06.05.2014

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus.

Άρθρο 1
Σκοπός- Πεδίο Εφαρμογής
1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλίευση του αχινού του είδους Paracentrotus lividus, και ειδικότερα:
α) τη χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη,
β) την ερασιτεχνική αλίευση,
γ) τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία,
δ) τις επιτρεπόμενες περιόδους, περιοχές και ποσότητες αλίευσης,
ε) το επιτρεπόμενο αλιευόμενο ελάχιστο μέγεθος και
στ) τη διατήρηση του πληθυσμού του ως άνω είδους.

2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας για την αλίευση αχινού του είδους Paracentrotus lividus, σε:
α) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν αλιευτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), όπως ισχύουν και
β) ερασιτέχνες αλιείς.

Άρθρο 2
Άδεια αλίευσης αχινών σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη
1. Για την αλίευση αχινών, οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), πρέπει να διαθέτουν και τη σχετική άδεια αλίευσης αχινών.

2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται από τις κατά τόπο αρμόδιες για την έκδοση αλιευτικών αδειών, αρχές, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας της παραγράφου 1.

3. Η άδεια αλίευσης αχινών έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με έναρξη ισχύος την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4. Οι άδειες αλίευσης αχινών καταχωρίζονται σε Μητρώο στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του επίσημου δικτυακού τόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα άρθρα 114 και 116 παρ. 1 περ. δ΄ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Αλιευτικά εργαλεία
Η αλίευση αχινών πραγματοποιείται αποκλειστικά με:
α) Πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου. Το μεταλλικό μέρος της πιρούνας ή της χέρας πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος τα 6 εκ., ή
β) ελεύθερη κατάδυση ή καταδυτική συσκευή και σύστημα παροχής αέρα, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 86/1998 (Α΄78), όπως ισχύει. Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 10 μέτρα.

Άρθρο 4
Επιτρεπόμενες περίοδοι, περιοχές και ποσότητες αλίευσης αχινών
1. Η αλίευση αχινών με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), επιτρέπεται μόνο:
α) κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους,
β) μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου,
γ) σε θαλάσσιες περιοχές εκτός των λιμένων, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, ως και ναυαγίων, ναρκοπεδίων, της γραμμής πορείας πλοίων, εναλίων αρχαιοτήτων, καθώς και σε ειδικά απαγορευμένες περιοχές αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, και
δ) σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία και δημόσια ιχθυοτροφεία.

2. Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων αλιευομένων ατόμων αχινού ανά σκάφος ορίζεται στα εξακόσια (600) άτομα ανά ημέρα. Οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια αλίευσης αχινών σύμφωνα με το άρθρο 2, υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε μήνα στην αρμόδια υπηρεσία αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μηνιαία αναφορά της ποσότητας των αχινών που αλιεύθηκε.

Άρθρο 5
Ελάχιστο μέγεθος αλιευόμενου αχινού
Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση και η εμπορία των προερχόμενων από την αλίευση αχινών, εφόσον οι διαστάσεις των ατόμων είναι μικρότερες από τα 5 εκατοστά κατά τη διάμετρο, χωρίς τα αγκάθια.

Άρθρο 6
Ερασιτεχνική αλίευση αχινών
Η ερασιτεχνική αλίευση αχινού επιτρέπεται μόνο στους κατόχους ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

Άρθρο 7
Τροποποίηση του π.δ. 373/1985 (Α΄131)
Το π.δ. 373/1985 (Α΄131) «Ερασιτεχνική-αθλητική αλιεία», όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Με τα εργαλεία πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου, καθώς και με ελεύθερη κατάδυση, για την αλιεία αχινών».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Μέχρι είκοσι (20) άτομα αχινών ανά ημέρα ανά ερασιτέχνη αλιέα και τριάντα (30) άτομα αχινών ανά ημέρα συνολικά ανά ερασιτεχνικό σκάφος».Άρθρο 8
Μέτρα για τη διατήρηση του πληθυσμού του αχινού
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας του τελευταίου/ων χρόνου/ων ή και από τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διατήρηση των φυσικών πληθυσμών του αχινού, σε όλη την επικράτεια ή σε επί μέρους γεωγραφικές περιοχές, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27).

Άρθρο 9
Κυρώσεις
1. Για τους παραβάτες του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄181), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω ν.δ. 420/1970 (Α΄27), κατά περίπτωση.

2. Τα παρανόμως αλιευθέντα άτομα αχινού από επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, εφόσον είναι ζωντανά επιστρέφονται στη θάλασσα. Τα νεκρά άτομα κατάσχονται και εκποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις κτηνιατρικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως