Προσλήψεις στον δήμο Ελασσόνας

Προσλήψεις στον δήμο Ελασσόνας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ελασσόνας, που εδρεύει στην Ελασσόνα, Ν. Λάρισας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

1 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ.40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών-Τµήµα Ανθρωπίνου Δυναµικού, υπόψιν κας Χρ.Κατσιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493350219, 2493350240).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ελασσόνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.