Προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, για την υλοποίηση της πράξης -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016- ΤΕΒΑΟ Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 72403/2-7-2018 ΣΜΕ 3/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης.

1 ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΠΕ Οικονομολόγων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 05-07-2018 μέχρι και 11-07-2018, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Βασιλέως Γεωργίου Α  1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής.

Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317137.

 

 

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης και  Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμήμα  Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης) του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.4 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

2 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

2 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού).

1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών.

1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

3 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α1,Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2313317139, 7128, 7666, 7137).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.