Προσλήψεις στον Δήμο Βόλου – 19 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη 19 ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών.

5 ΔΕ Κηπουρών.
10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
1 χειριστή τρακτέρ (µε καταστροφέα χόρτων και πούµα).
1 χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος.
2 οδηγών µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας µε σύµβαση Ι∆ΟΧ δίµηνης διάρκειας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Βόλου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 27/9/2017 και λήγει την 30/9/2017. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

– – –Ο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ), που εδρεύει στο Βόλο.

2  ΠΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ.
1  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ)», ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αναπαύσεως µε Καραµπατζάκη Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία Βόλος, απευθύνοντας την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας ∆εληδηµητρίου Ζαφειρία (τηλ. επικοινωνίας 2421091191).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

– – –

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωριαία αντιµισθία, συνολικά 46 εκπαιδευτών ενηλίκων, διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και έως 30/06/2018, ή σε ορισµένες ειδικότητες για ένα εξάµηνο σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ΙΕΚ, στο ∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης-∆ΙΕΚ, που εδρεύει στο Βόλο.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που θα παραλαµβάνουν από το ∆ΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου (∆ιεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Τ.Κ.: 38333, Βόλος. Τηλ.: 24210 56446 Fax: 24210 56339 Email: info@diek.gr ; edu@diek.gr ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου (∆ΙΕΚ) της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου, Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Τ.Κ. 38333, Βόλος, απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία, υπόψη Γραµµατείας της Επιτροπής ∆ιενέργειας Προσλήψεων (τηλ. επικοινωνίας: 24210 56446) έως ……. κατά τις ώρες 09:00 πµ έως και 14:00 µµ.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η προκήρυξη
– – –

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στον Δήμο Βόλου που εδρεύει στον Βόλο Ν. Μαγνησίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Ν. Ιωνία Βόλου Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353124).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.