Εξεταστέα – διδακτέα ύλη Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ 2015-2016

Αριθ. Φ6/20511/Δ4 – ΦΕΚ B 383 – 18.02.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ6/153688/Δ4/30−09−2015 υπουργικής απόφασης (Β ́ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015−2016».


——————————
Αριθμ. Φ6/153688/Δ4 – ΦΕΚ B 2175 – 09.10.2015
Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015−2016