Κτηματολόγιο. Αιτήσεις για εγγραφή πράξεων και χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών

Κτηματολόγιο. Αιτήσεις για εγγραφή πράξεων και χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών

Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής αίτησης για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων

  

Αριθμ. 61/16/10.04.2019 – ΦΕΚ Τεύχος B 1390/22.04.2019
Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”- Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών- Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων-Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής αίτησης για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων

1. Στην αίτηση για την εγγραφή πράξης στα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ. 1 περ. α) ν. 4512/2018 (Α’ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, αναγράφονται τα στοιχεία του προσώπου (φυσικού ή νομικού) για το οποίο ζητείται η καταχώριση. Επίσης, μνημονεύονται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, το ακίνητο στο οποίο αφορά η αιτούμενη καταχώριση με τον κωδικό του αριθμ. (ΚΑΕΚ).

Στην ίδια αίτηση περιέχονται αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών καταχώρισης, κτηματολογικών εγγραφών και διαγραμμάτων που συμπληρώνονται κατά περίπτωση.

Η αίτηση υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε έντυπο που έχει τη μορφή που εμφαίνεται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση υπόδειγμα, που δημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2. Για την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου ή διαγράμματος από τα βιβλία της παραγράφου 1 και τα σχετικά αρχεία, υποβάλλονται κατά περίπτωση αιτήσεις στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε έντυπα που έχουν τη μορφή που εμφαίνεται στα συνοδεύοντα την παρούσα απόφαση υποδείγματα, που δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

3. Στην αίτηση για την εγγραφή πράξης στα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ. 1 περ. β) του ν. 4512/2018 (Α’ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών αναγράφονται τα στοιχεία του προσώπου (φυσικού ή νομικού) για το οποίο ζητείται η καταχώριση. Επίσης, μνημονεύονται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα. Η αίτηση υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα σε έντυπο που έχει τη μορφή που εμφαίνεται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση υπόδειγμα, που δημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

4. Για την έκδοση πιστοποιητικού και αντιγράφου από τα βιβλία της παραγράφου 3 και τα σχετικά αρχεία, υποβάλλονται κατά περίπτωση αιτήσεις στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα σε έντυπα που έχουν τη μορφή που εμφαίνεται στα συνοδεύοντα την παρούσα απόφαση υποδείγματα, που δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

5. Για την εγγραφή πράξης στα βιβλία της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων κατά το ν. 2844/2000, καθώς και για την έκδοση αντιγράφου από αυτά και τα σχετικά αρχεία, υποβάλλονται κατά περίπτωση αιτήσεις στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα σε έντυπα που έχουν τη μορφή που εμφαίνεται στα συνοδεύοντα την παρούσα απόφαση υποδείγματα, που δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών-Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων 

1. Από τα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ. 1 περ. β) του ν. 4512/2018 (Α’ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και συγκεκριμένα το Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων, το Βιβλίο Τελών και το Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων τηρούνται ηλεκτρονικά.

2. Στο Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων και στο Βιβλίο Τελών που τηρεί κάθε Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα για την περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς του, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται ψηφιακά, αυθημερόν κατά τη σειρά υποβολής τους και κατά την εισαγωγή των στοιχείων συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

α) ο αριθμός πρωτοκόλλου κατά τη σειρά εγγραφής της αίτησης,

β) το έτος, η ημερομηνία και η ώρα εισαγωγής της αίτησης,

γ) το ονοματεπώνυμο του αιτούντος,

δ) το είδος του εγγράφου και της εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται η καταχώριση,

ε) ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή του εγγράφου που περιέχεται η εγγραπτέα πράξη,

στ) το ποσό συναλλαγής,

ζ) στοιχεία μεταγραφών, εγγραφών ή σημειώσεων,

η) το είδος και το πλήθος των αιτούμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων,

θ) τα προβλεπόμενα και εισπραττόμενα κατά τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4512/2018 τέλη, πάγια και αναλογικά, για την εγγραφή της πράξης και την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων και

ι) τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής.

3. Το Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων και το Βιβλίο Τελών, στην έντυπη μορφή τους, συντίθεται από κινητά μηχανογραφικά φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος και βιβλιοδετούνται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την εύλογη κρίση του Προϊσταμένου, σε ενιαίο τόμο.
Εξαιρετικά και σε περίπτωση που για έκτακτο λόγο δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση του των ίδιων Βιβλίων, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται χειρόγραφα σε έντυπα φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Η εγγραφή που καταχωρίστηκε χειρόγραφα, τρέπεται σε ψηφιακή, αμέσως μόλις  αρθεί η τεχνική αδυναμία.

4. Στο Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων που τηρεί κάθε Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα για την περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς του, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται ψηφιακά, αυθημερόν κατά τη σειρά υποβολής τους και κατά την εισαγωγή των στοιχείων συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία: α) ο αριθμός πρωτοκόλλου κατά τη σειρά εγγραφής της αίτησης, β) το έτος, η ημερομηνία και η ώρα εισαγωγής της αίτησης, γ) το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, δ) το είδος και το πλήθος των αιτούμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων, ε) τα προβλεπόμενα και εισπραττόμενα κατά το άρθρο 7 του ν. 4512/2018 τέλη, για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων και στ) τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής.

5. Το Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων στην έντυπη μορφή του, συντίθεται από κινητά μηχανογραφικά φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος και βιβλιοδετούνται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την εύλογη κρίση του Προϊσταμένου, σε ενιαίο τόμο. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που για έκτακτο λόγο δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση του ίδιου Βιβλίου, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται χειρόγραφα σε έντυπα φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Η εγγραφή που καταχωρίστηκε χειρόγραφα, τρέπεται σε ψηφιακή, αμέσως μόλις αρθεί η τεχνική αδυναμίαΆρθρο 3

Τα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, τα γενικά αλφαβητικά ευρετήρια υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, που τηρούσε και ενημέρωνε το καταργούμενο Υποθηκοφυλακείο, έμμισθο και άμισθο, μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 και παραδίδονται στο Φορέα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα που συστήνεται κατά το άρθρο 15, μετά την έναρξη της λειτουργίας τους, όπως ορίζεται στην ίδια απόφαση. Στα παραπάνω βιβλία, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διενέργεια της πρώτης εγγραφής, τίθεται από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, με δική του επιμέλεια, σχετική επισημείωση για την έναρξη διενέργειας καταχωρίσεων κατά το ν. 4512/2018, με αναφορά στην ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος σύμφωνα με την απόφαση του της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου. Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλία της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων κατά το ν. 2844/2000.

«Άρθρο 3α

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3, για τη νόμιμη χρήση κάθε νέου αντιτύπου από τα αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο βιβλία που τηρούνται σε έντυπη μορφή στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα, απαιτείται η προηγούμενη θεώρηση του από το Γενικό Διευθυντή ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ή υπάλληλο του Φορέα: «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

2. Η θεώρηση περιλαμβάνει: α) την αρίθμηση και μονογραφή κάθε σελίδας του αντιτύπου του βιβλίου, επί της οποίας τίθεται η σφραγίδα του Φορέα και β) την αναγραφή του αριθμού και της ημερομηνίας της πράξης θεώρησης στην τελευταία σελίδα, όπου τίθεται επισημείωση, υπογραφόμενη και σφραγιζόμενη ως εξής:

“Το παρόν βιβλίο, αφού φυλλομετρήθηκε και μονογράφηκε ανά σελίδα, έχει …. σελίδες και θα χρησιμοποιηθεί ως … του Κτηματολογικού Γραφείου/Υποκαταστήματος …

Τόπος …, ημεροχρονολογία …/…/… Ιδιότητα του διενεργούντος τη θεώρηση … Υπογραφή”».

 

Άρθρο 4

Η 549/09/18.7.2012 απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Τροποποίηση της 168/3α/17.7.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΦΕΚ 1042/Β/28.7.2003), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 393/08/23.10.2006 απόφασή του (ΦΕΚ 1743/Β/30.11.2006) σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του κτηματολογικού φύλλου και τη διαμόρφωση και τήρηση του Κτηματολογικού Βιβλίου» (Β 2188) και η 38469/21.8.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του Ημερολογίου Εισερχομένων Πράξεων και του Βιβλίου Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου» (Β’ 2323), που εξεδόθησαν κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 3 (παράγραφοι 2, περ. γ’, δ’ και στ’ και 3), 6 (παρ. 1), 10, 11, 12 και 15 (παρ. 1) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν.

Κτηματολόγιο. Τέλη για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή και τα συνημμένα υποδείγματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αριθμ. απόφ. 79/3/24.07.2019 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3138/07.08.2019

Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β΄ 1390).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΝΠΔΔ)
αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Η 61/16/10.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β΄ 1390) τροποποιείται και μετά το «Άρθρο 3» προστίθεται «Άρθρο 3α» ως εξής:

«Άρθρο 3α
1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3, για τη νόμιμη χρήση κάθε νέου αντιτύπου από τα αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο βιβλία που τηρούνται σε έντυπη μορφή στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα, απαιτείται η προηγούμενη θεώρηση του από το Γενικό Διευθυντή ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ή υπάλληλο του Φορέα: «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

2. Η θεώρηση περιλαμβάνει: α) την αρίθμηση και μονογραφή κάθε σελίδας του αντιτύπου του βιβλίου, επί της οποίας τίθεται η σφραγίδα του Φορέα και β) την αναγραφή του αριθμού και της ημερομηνίας της πράξης θεώρησης στην τελευταία σελίδα, όπου τίθεται επισημείωση, υπογραφόμενη και σφραγιζόμενη ως εξής: “Το παρόν βιβλίο, αφού φυλλομετρήθηκε και μονογράφηκε ανά σελίδα, έχει …. σελίδες και θα χρησιμοποιηθεί ως … του Κτηματολογικού Γραφείου/Υποκαταστήματος …
Τόπος …, ημεροχρονολογία …/…/… Ιδιότητα του διενεργούντος τη θεώρηση … Υπογραφή”».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 1390).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.