Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών

Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του ∆ημότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια των ∆ήμων της Χώρας.ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος
Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.

Προς ενημέρωση των ΚΕΠ της Χώρας αναφορικά με τα ισχύοντα για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών αποσαφηνίζουμε τα ακόλουθα:

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του ∆ημότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια των ∆ήμων της Χώρας.

Εκδίδεται από τους ∆ημάρχους – στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς τους να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών τους, (άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α’) – βάσει των εγγραφών στα ∆ημοτολόγια και βάσει επίσημων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται οι ∆ήμαρχοι να ενεργούν με αλληλογραφία με άλλες αρχές, όπως ∆ημοτολόγια άλλου ∆ήμου, Ληξιαρχεία, αστυνομικές αρχές κλπ., ως εκ τούτου το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δεν εκδίδεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων μαρτύρων, οπότε παρέλκει η υποβολή τους από τους πολίτες.Απόκλιση από την αρχή αυτή γίνεται μόνον σε περιπτώσεις που :
1. υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της Χώρας καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, και

2. στην περίπτωση άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος σε Μητρώο Αρρένων ∆ήμου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις (1,2) για να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτούνται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις μαρτύρων και γίνεται σχετική μνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοση του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του ∆ημοτολογίου.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονική εγγραφή αποβιώσαντος σε ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της χώρας, δεν νομιμοποιείται ο ∆ήμαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ακόμη και όταν για τον αποβιώσαντα υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονομητηρίου) από το ∆ικαστήριο κληρονομίας (άρθρο 810ΚΠ∆) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 819 του ΚΠολ∆

Τονίζουμε ότι η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ημοτολογίων ∆ήμων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ημοτολόγια των ∆ήμων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.