Πληρεξουσιότητα των Δικηγόρων που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών

Τρόπος αποδείξεως πληρεξουσιότητας δικηγόρων, που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση

Γνωμοδότηση ΝΣΚ
Αριθμός : 186
Έτος : 2017

Θέμα: Τρόπος αποδείξεως πληρεξουσιότητας δικηγόρων, που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ερώτημα: από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ερωτάται αν:

Α) υποχρεούνται οι αστυνομικές υπηρεσίες, όταν δεν  υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί του τρόπου αποδείξεως της  πληρεξουσιότητας, να συναλλάσσονται με δικηγόρους που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών, βασιζόμενες απλά στην προφορική δήλωσή τους ότι εκπροσωπούν συγκεκριμένους εντολείς τους ή πρέπει να έχει παρασχεθεί σ’ αυτούς από τους εντολείς τους σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρεξουσιότητά τους καιΒ) στην περίπτωση που γίνει δεκτό ότι οι δικηγόροι που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον των αστυνομικών υπηρεσιών πρέπει να διαθέτουν έγγραφη πληρεξουσιότητα από τους εντολείς τους, αυτό δύναται να επεκταθεί (όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί του τρόπου αποδείξεως της πληρεξουσιότητας) και στο σύνολο των συναλλαγών των πολιτών με τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν πραγματοποιούνται δια πληρεξουσίου δικηγόρου, παρά τα διαλαμβανόμενα στην από 6.5.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περίληψη απάντησης: Οι αστυνομικές αρχές, όταν συναλλάσσονται με δικηγόρους οι οποίοι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και δεν υφίσταται σχετική νομοθετική ρύθμιση, οφείλουν να ζητούν έγγραφη απόδειξη της πληρεξουσιότητας των εντολέων τους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 33 παρ. 5 του ν. 4251/2014 (πλειοψ). Παραπομπή στην Ολομέλεια, λόγω σπουδαιότητας (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3086/2002).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 186/2017