Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Αριθμ. 170321/Δ13 – ΦΕΚ B 2869 – 24.10.2014

Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».