Στον Ελαιώνα το πρώτο κέντρο αποτέφρωσης νεκρών

Στον Ελαιώνα το πρώτο κέντρο αποτέφρωσης νεκρών

Στο Νόμο 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 139 προβλέπεται η αξιοποίηση ενός χώρου στον Ελαιώνα, τον οποίο ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να παραχωρήσει για την κατασκευή του κέντρου αποτέφρωσης νεκρών.

Νόμος 4495/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 167/03.11.2017
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Άρθρο 139
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α ́ 57) 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α ́ 57) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές στις οποίες έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ ́ 166), καθώς και σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών οι οποίοι βρίσκονται μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995 προεδρικού διατάγματος (Δ ́ 1049) της περιοχής του Ελαιώνα».

ΣχετικάΑποτέφρωση νεκρών. Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)