Απλοποίηση διαδικασιών Υπουργείου Πολιτισμού

Απλοποίηση διαδικασιών Υπουργείου Πολιτισμού

Απλοποίηση Διαδικασιών δύο Γενικών Διευθύνσεων τoυ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και του διαδικτύου

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμμετέχοντας ενεργά στην ευρύτερη προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προχωρά στην απλοποίηση των Διαδικασιών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του διαδικτύου και προσφέρει νέες υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Μεταξύ των διαδικασιών που απλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται και οι συνηθέστερες περιπτώσεις εξυπηρέτησης αιτημάτων πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων από το Υπουργείο. Η απλούστευση έγινε με γνώμονα την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, τη μείωση του φόρτου εργασίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων από το προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου, συντελώντας στην ανάπτυξη ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απλοποιημένες διαδικασίες / υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου

 • Έγκριση από πλευράς αρχαιολογικού νόμου οικοδομικών αιτημάτων, αιτημάτων χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ή δραστηριοτήτων εντός αρχαιολογικού χώρου / ιστορικού τόπου ή πλησίον μνημείου
 • Έγκριση από πλευράς αρχαιολογικού νόμου για μελέτες ή εργασίες επί αρχαίων, βυζαντινών η νεωτέρων μνημείων
 • Διατύπωση γνώμης του Υπουργείου επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Χαρακτηρισμοί νεωτέρων μνημείων (μεταγενέστερων του 1830)
 • Προσωρινή παραχώρηση μνημείων για πολιτιστικούς σκοπούς (συναυλίες, εκδηλώσεις, κινηματογραφήσεις, κλπ.)
  Απαλλοτριώσεις
 • Κηρύξεις – οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων / ιστορικών τόπων – καθορισμός ζωνών προστασίας
 • Έγκριση διεξαγωγής αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο μικρών ή μεγάλων δημόσιων έργων
 • Έγκριση διεξαγωγής συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών από αρχαιολογικές σχολές
 • Έγκριση για μελέτη και ανάλυση αρχαιολογικού ή αρχιτεκτονικού υλικού
 • Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικό έλεγχο
 • Απαντήσεις σε ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους

Με βάση την απλοποίηση διαδικασιών του φορέα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με σκοπό την εισαγωγή του διαδικτύου στη λειτουργία του Υπουργείου, αλλά και της διαφάνειας στις συναλλαγές με τον πολίτη, την επιχείρηση, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών μέσω διαδικτύου, την παρακολούθηση της πορείας τους μέσω προσωπικού λογαριασμού, καθώς και την ηλεκτρονική αποστολή των τελικών πρωτότυπων αποφάσεων και άλλων εγγράφων. Η λειτουργία του συνεπάγεται εύκολη και ασφαλή αποθήκευση των αρχείων της κάθε εμπλεκόμενης στο Έργο Διεύθυνσης, αλλά και την ορθή διαχείριση της πληροφορίας. Το σύστημα παρουσιάζει οφέλη τόσο για το Υπουργείο όσο και για τους συναλλασσόμενους με τις Διευθύνσεις που συμμετέχουν στο Έργο, καθώς διευκολύνει το συντονισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθιστά ευκολότερη την τήρηση των προθεσμιών, μειώνει το χρόνο εξυπηρέτησης, και επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με ένα ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που διασφαλίζει την πρόσβαση στα επιχειρησιακά έγγραφα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.