Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Απόδειξη των λόγων και δικαιολογητικά που υποβάλλονται

 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν

 

Αριθμ. οικ. 171509 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3666/09.08.2021
Καθορισμός του τρόπου απόδειξης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται για υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία, μετά την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 και της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014 (Α’ 80).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014, αντίστοιχα, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά απόδειξης της πραγματικής πιθανότητας πρόσληψης ή σύστασης επιχείρησης

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, η πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση, διαπιστώνεται από έγγραφα που αποδεικνύουν ενεργή αναζήτηση εργασίας, όπως:

α) Αντίγραφο εν ισχύ κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης ανεργίας προκειμένου να αποδεικνύεται η εγγραφή στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από κοινού με το ατομικό σχέδιο δράσης, ή τη Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ. που πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,

β) αποδεικτικά πραγματοποίησης επαφής με δημόσιο ή ιδιωτικό γραφείο απασχόλησης με σκοπό την εξεύρεση εργασίας,

γ) αντίγραφο υποβληθείσας αίτησης πρόσληψης απευθείας σε εργοδότη,

δ) αντίγραφο υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις ή έντυπες/ηλεκτρονικές αγγελίες θέσεων εργασίας,

ε) αποδεικτικό έγγραφο συμμετοχής σε δοκιμασία, διαγωνισμό ή συνέντευξη που στοχεύει σε πρόσληψη,

στ) αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής σε προγράμματα συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων,

ζ) στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση ενεργειών για την εξασφάλιση επαγγελματικών αδειών, άλλων αδειών ή χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή άλλων δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων (π.χ. αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας),

η) βεβαίωση που αποδεικνύει την πραγματοποίηση επαφής με Γραφεία Σταδιοδρομίας/Διασύνδεσης Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ατομική/ομαδική συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ή συμμετοχή σε εργαστήρια και εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, ή καταχώριση βιογραφικού σημειώματος στη Βάση Δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, ή εγγραφή σε ημέρες σταδιοδρομίας,

θ) αποδεικτικό εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ή υποβολής αίτησης- εξουσιοδότησης προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση Εταιρείας, ή αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την έναρξη επιχείρησης,

ι) αποδεικτικό υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε προκήρυξη δημόσιου φορέα που εκπονεί συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

2. Η αναφορά στα δικαιολογητικά της παρ. 1 είναι ενδεικτική και οι πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, δύνανται να προσκομίσουν και κάθε άλλο στοιχείο προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν σε θέση εργασίας ή να συστήσουν επιχείρηση.

 
 

Άρθρο 3
Τρόπος απόδειξης της αντιστοίχισης στη βαθμίδα σπουδών

Οι σπουδαστές ή ερευνητές στους οποίους χορηγείται η άδεια διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, οφείλουν να αποδείξουν στην αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο ότι η εργασία την οποία αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που έχουν ολοκληρώσει.

α. Για την περίπτωση αναζήτησης εργασίας, θα πρέπει αποδεδειγμένα να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά της παρούσας ότι για την θέση εργασίας που αναζητείται, απαιτείται ως ελάχιστη προϋπόθεση, η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Για την περίπτωση που πρόκειται να συσταθεί επιχείρηση, θα πρέπει αποδεδειγμένα να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά της παρούσας ότι το αντικείμενο της επιχείρησης ανταποκρίνεται στα αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα των σπουδαστών ή ερευνητών.

Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση πρόσληψης ή σύστασης επιχείρησης

Σε περίπτωση που οι σπουδαστές ή ερευνητές, κατά την έκδοση της άδειας διαμονής, έχουν ήδη προσληφθεί σε θέση εργασίας ή έχουν ήδη συστήσει επιχείρηση, υποβάλλεται, αντίστοιχα, αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ή ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης της Εταιρείας, ή ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους στην επιχείρηση.

Άρθρο 5
Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά της παρούσας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μετά από τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την έκδοση της άδειας διαμονής που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 41 ή στην παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014 και, σε κάθε περίπτωση, έως τη λήξη αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως