Άδεια λειτουργίας και προδιαγραφές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης

Άδεια λειτουργίας και προδιαγραφές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ)

 

 

Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2240/31.05.2021
Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.
2. Σκοπός των δομών της παρ. 1 είναι η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, την ψυχολογική τους υποστήριξη, την εξοικείωσή τους με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, την κοινωνική τους ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους.
Μέσω των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. επιδιώκεται και η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με αναπηρία.
Παράλληλος στόχος των δομών αυτών είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.
3. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. οφείλει να κατατείνει, όταν απαιτείται, στην λειτουργική συνύπαρξη ωφελουμένων διαφορετικών ηλικιών και κατηγοριών αναπηρίας στους χώρους του Κέντρου με προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειάς τους και την εφαρμογή ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο νοητικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρό τους.
4. Εκ των αιτούντων την εγγραφή τους σε κάθε δομή, επιλέγονται οι φιλοξενούμενοι κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλικιακής τους ομάδας, ως ακολούθως:
α. παιδιά έως δώδεκα (12) ετών,
β. έφηβοι ηλικίας από δεκατριών (13) έως δεκαεπτά (17) ετών,
γ. ενήλικες από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τεσσάρων (24) ετών και
δ. ενήλικες από είκοσι πέντε (25) ετών και άνω.

Άρθρο 2
Διασύνδεση με δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή ιδιωτικούς φορείς

1. Τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύνανται να διασυνδέονται με άλλους φορείς, δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή νομίμως αδειοδοτημένους ιδιωτικούς, για την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και απόκτησης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι φορείς αυτοί δύναται να είναι εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, αθλητικοί ή με συναφές αντικείμενο δραστηριοποίησης. 2. Η μέσω της ανωτέρω διασύνδεσης παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης λαμβάνει χώρα στον αδειοδοτημένο χώρο των δομών. Κατ’ εξαίρεση ειδικά προγραμματισμένες υπηρεσίες δύναται να παρέχονται σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων με τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. φορέων. Οι υπηρεσίες αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων της δομής, παρέχονται δε με την παρουσία και με την συνδρομή του απαιτούμενου προσωπικού της, βάσει της αναλογίας της παρ. 3 του άρθρου 13.
3. Η διασύνδεση των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. με τους φορείς της παρ. 1 και το αντικείμενό της οφείλουν να προκύπτουν από προηγούμενη σχετική έγγραφη συμφωνία, στην οποία ο διασυνδεόμενος με τη δομή φορέας οφείλει ρητά να αποδέχεται τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της εντός αυτών δημιουργικής απασχόλησης των φιλοξενουμενων από τα αρμόδια για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. όργανα. Σε κάθε περίπτωση, οι διασυνδεόμενοι με τις δομές φορείς οφείλουν να επιτρέπουν τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους.
4. Η μετάβαση των ωφελουμένων σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων με τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. φορέων σύμφωνα με την παρ. 2 και η αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις αυτές διενεργείται με ευθύνη της δομής. Στις περιπτώσεις αυτές η μετάβαση γίνεται με συνοδεία υπαλλήλου από το εξειδικευμένο προσωπικό της δομής με ειδικό προς τούτο μισθωμένο ή ιδιόκτητο όχημά της, το οποίο οφείλει να πληροί τις προδιαγραφές οχήματος μεταφοράς μαθητών και ενηλίκων με αναπηρία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Φορείς ίδρυσης – άδεια λειτουργίας

1. Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύναται να είναι οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία και υποστήριξη των παιδιών και εν γένει των ατόμων με αναπηρία, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
2. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. είναι η προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια υπη-ρεσία της οικείας Περιφέρειας εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 (Β΄ 1327) όμοιας.
2. Η εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 1 υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, κατόπιν αυτοψίας των μελών της στο ακίνητο του προς αδειοδότηση Κέντρου. Ο εκ των μελών της Επιτροπής Μηχανικός ελέγχει τη συμφωνία της υποβληθείσας οικοδομικής αδείας με την πραγματική κατάσταση του προς αδειοδότηση ακινήτου. Αν διαπιστωθεί απόκλιση, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή ελέγχει αν το ακίνητο του προς αδειοδότηση φορέα πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 6, 7, 8 και 9.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο αίτησης Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή έντυπης αίτησης του φυσικού ή του νομικού προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.
2. Με την αίτηση της παρ. 1 συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης κωδικοποιημένο δημοσιευμένο καταστατικό του, από το οποίο προκύπτει ως καταστατικός του σκοπός η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., σε περίπτωση δε που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, την ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ως σκοπός του η προστασία των ατόμων με αναπηρία. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. οφείλουν να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και ούτω καθεξής αν κύριοι των ονομαστικών μετοχών τους είναι διαδοχικώς περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, οι εν λόγω δε ονομαστικές μετοχές καταλήγουν υποχρεωτικά, σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών. Τα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως για τα εταιρικά μερίδια κάθε άλλης μορφής εταιρείας, τα οποία οφείλουν να καταλήγουν σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα.
β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νομίμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.
δ. Δήλωση ορισμού υπευθύνου του Κέντρου, η οποία, σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανό του.
ε. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κέντρο, νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση του μισθίου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας του προς μίσθωση ακινήτου.
στ. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση παραχώρησης του ακινήτου που θα στεγασθεί το Κέντρο, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. για το προς παραχώρηση ακίνητο.
ζ. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.
η. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 7, 8 και 9, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.
θ. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β’ 2184).
ι. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου. ια) Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων των διασυνδεόμενων με τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. φορέων της παρ. 2 του άρθρου 2.
ιβ) Την έγγραφη συμφωνία της παρ. 3 του άρθρου 2.
ιγ. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, με λεπτομερή αναφορά του τρόπου λειτουργίας του, των δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων στις εγκαταστάσεις των διασυνδεομένων φορέων της παρ. 2 του άρθρου 2 και των ειδικότερων όρων και κανόνων για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της δομής, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 2 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση. Πέραν των ρητών αναφορών του προηγούμενου εδαφίου, ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνιστούν προβλέψεις για:
αα. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της.
ββ. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά την λειτουργία της.
γγ. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων στη δομή.
δδ. Τη συνεργασία με τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ωφελουμένων, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους των δομών κλειστής φροντίδας, στις οποίες αυτοί διαβιούν, και την ενημέρωσή τους.
εε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.
στστ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των ωφελουμένων από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής.
ζζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.
ηη. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 10.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα.
3. Στην εκδιδόμενη άδεια λειτουργίας μνημονεύονται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου, οι βάρδιες και το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.
4. Αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας είναι απαραί-τητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
α. Ο αριθμός των ωφελουμένων που μπορεί να φιλοξενεί το Κέντρο.
β. Η κτιριακή υποδομή του Κέντρου (διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λπ.).
γ. Το καθεστώς ιδιοκτησίας του Κέντρου.
δ. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου.
5. Αν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφορά στην περ. β΄ της παρ. 4, υποβάλλεται στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 4 νέα βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης και δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού. Αναλόγως του είδους και της έκτασης των τροποποιήσεων, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αποφασίζει για την ανάκληση ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής. Η γνώμη αυτή διαμορφώνεται μετά από αυτοψία της Επιτροπής, η οποία διενεργείται στο ακίνητο της δομής κατόπιν πρόσκλησης που της απευθύνει ο φορέας της, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι εργασίες εκτέλεσης της αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας είναι σύμφωνες προς το περιεχόμενό τους. Η διενέργεια της αυτοψίας του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται, όταν το περιεχόμενο της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας έχει ως συνέπεια να μην πληρούνται οι προδιαγραφές των άρθρων 7, 8 και 9. Όταν η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων αφορά στις δομές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17, αρκεί, κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, η συμφωνία της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας προς τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 14957/9.10.2001 (Β΄ 1397) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4756/2020. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οικοδομικές άδειες και οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας που οφείλουν να εκδοθούν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17. Αν η αναθεώρηση αφορά στην περ. α΄ της παρ. 5, η Επιτροπή ελέγχει την προτεινόμενη δυναμικότητα σε σχέση με τις διαστάσεις του αδειοδοτημένου χώρου. Βάσει του ελέγχου των προηγούμενων εδαφίων, η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4.
6. Σε περίπτωση μεταβολής σύμφωνα με τις περ. γ΄ και δ΄της παρ. 4, το Κέντρο ενημερώνει εγγράφως την αδειοδοτούσα αρχή, για να εκδώσει αναθεωρημένη άδεια ως προς τα τροποποιούμενα στοιχεία, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω διαδικασία, πλην της υποβολής των δικαιολογητικών των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, όταν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφορά στην μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Κέντρου.

Άρθρο 6
Ελάχιστες αποστάσεις από οχλούσες δραστηριότητες

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4756/2020, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1. 3. Το κτίριο των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. και σε περίπτωση δομών που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του οικοπέδου, εντός του οποίου βρίσκεται η δομή, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον:
α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2019 (Α΄ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, δδ) πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων,
β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2019 (Α΄ 114) ή ως περιοχές οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης που λειτουργούν νομίμως εκτός των ανωτέρω υπό στοιχείο αα) θεσμοθετημένων περιοχών, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός), εε) καζίνο.
γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής.

Άρθρο 7
Ελάχιστοι προβλεπόμενοι χώροι

1. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής χώρους:
α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Η αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) τ.μ, ώστε να εξυπηρετεί το μέγιστο δεκαπέντε (15) άτομα, δηλαδή να τηρείται κατ’ ελάχιστον η αναλογία των τριών (3) τ.μ. ανά άτομο. Ο αριθμός των ταυτόχρονα απασχολούμενων ατόμων στην αίθουσα, ανεξάρτητα από το εμβαδόν της, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα. Η αίθουσα ή οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων οφείλουν, με βάση την ανωτέρω αναλογία, να καλύπτουν ταυτόχρονα το σύνολο των ωφελουμένων κάθε βάρδιας.
Ο φωτισμός της αίθουσας οφείλει να είναι 300 LUX, ο δε εξοπλισμός της πρέπει να περιλαμβάνει: αα. Τάπητα γυμναστηρίου. ββ. Δίζυγο βάδισης. γγ. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο. δδ. Στατικό Ποδήλατο. εε. Πολυόργανο γυμναστικής.
Ο ανωτέρω ελάχιστος προβλεπόμενος εξοπλισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δεν συνεπάγεται τον περιορισμό της δημιουργικής απασχόλησης των ωφελουμένων σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης και φυσικής αγωγής.
β. Αίθουσα Εργοθεραπείας.
Ο χώρος εργοθεραπείας εμβαδού είκοσι (20) τ.μ. τουλάχιστον, περιλαμβάνει δύο (2) τραπέζια θεραπειών ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ανάλογα καθίσματα για τους χρήστες και τον θεραπευτή. Επίσης, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη και ερμάρια για το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό, ανάλογα με τις ασκούμενες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.
γ. Γραφείο Εξειδικευμένου Προσωπικού
Ο χώρος αυτός οφείλει να είναι εξοπλισμένος με γραφείο, ερμάρια, επιπλοβιβλιοθήκες και καρέκλα συνεντεύξεων.
δ. Χώρος Ανάπαυσης/Αποφόρτισης.
Στο χώρο αυτό υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) κλίνες ή μια κουκέτα ανά δεκαπέντε φιλοξενούμενους κάθε βάρδιας και ντουλάπα φύλαξης ατομικών αντικειμένων των χρηστών. Οι φιλοξενούμενοι με οπτική και με κινητική ή και με κινητική αναπηρία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε μονά κρεβάτια και όχι σε κουκέτες.
ε. Χώρος παρασκευής Γευμάτων.
Στον χώρο παρασκευής γευμάτων παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και φυλάσσονται μερίδες γεύματος catering, εφόσον παρέχονται. Υπάρχει ψυγείο δεκατεσσάρων (14) ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30 x 0.60m, νεροχύτης, ερμάρια φύλαξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρείου τουλάχιστον δύο εστιών και φούρνου με ανάλογη παροχή ρεύματος. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την άσκηση συναφών δραστηριοτήτων. στ. Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης.
Τα αναπηρικά αμαξίδια αποθηκεύονται εντός της δομής αλλά όχι στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εργοθεραπείας και αν είναι δυνατό, σε ειδικό προς τούτο χώρο. Για τα ηλεκτρικά αμαξίδια οφείλει να παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών τους.
ζ. Χώροι Υγιεινής.
Σε κάθε δεκαπέντε (15) άτομα αντιστοιχεί ένα (1) WC με προθάλαμο για άτομα με αναπηρία, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα W.C. συμβατικού τύπου.
2. Εφόσον το Κέντρο διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ45568/1356/9.11.2020 (Β΄ 5114) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 8
Προσβασιμότητα

1. Το Κέντρο πρέπει να είναι προσβάσιμο, εξασφα-λίζοντας την προσβασιμότητα των εξυπηρετούμενων ατόμων με κινητική, αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία. Ως δυνατότητα πρόσβασης ορίζεται τόσο η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των κτιρίων από το δρόμο (είσοδοι, ανελκυστήρας), όσο και η ευκολία κατά το δυνατό αυτόνομης κίνησης και χρήσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου και ιδιαίτερα των χώρων υγιεινής, καθώς και προσανατολισμού και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι είσοδοι στο κτίριο του Κέντρου και οι ανελκυστήρες πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο και μετακίνηση ατόμων κινουμένων με αμαξίδιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4759/2020 (Α΄245), ενώ γενικά πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία.
2. Η κεντρική είσοδος του κτιρίου, οι είσοδοι ανά όροφο και η είσοδος από τους υπόγειους χώρους στάθμευσης, εφόσον προβλέπονται τέτοιοι στο κτίριο, πρέπει να είναι προσβάσιμοι από άτομα με κινητικές αναπηρίες και ειδικότερα από χρήστες αμαξιδίων, φέρουν δε πληροφοριακή πινακίδα με τα ονόματα των χώρων τόσο σε συμβατική γραφή όσο και σε ανάγλυφη ή γραφή Braille. Όπου είναι δυνατή, προβλέπεται χρήση απλών και ευκολονόητων πικτογραμμάτων ή απλοποιημένων ανάγλυφων διαγραμμάτων του ορόφου.
3. Όπου η είσοδος του κτιρίου είναι σε διαφορετική στάθμη από τη στάθμη του πεζοδρομίου, πρέπει να προβλέπεται ράμπα κλίσης 5% ή ανελκυστήρας ή όπου αυτός δεν είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να προβλέπεται κοντά στην είσοδο και στο ίδιο με αυτήν επίπεδο χώρος ικανών διαστάσεων, ώστε να φιλοξενήσει, εφόσον χρειαστεί, οποιοδήποτε μηχανικό μέσο κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς ακόμη και αναβατόριο πλατφόρμας, κατακόρυφης κίνησης ή βαθμίδων. Οι ανελκυστήρες, όπου προβλέπονται, φέρουν πάντα ηχητική και οπτική αναγγελία και κουμπιά με ανάγλυφη σήμανση.
4. Οι είσοδοι, οι ράμπες, οι ανελκυστήρες και τα άλλα μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Είσοδοι κτιρίων», «Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων» και «Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών», αντίστοιχα.
5. Για την απρόσκοπτη κίνηση των ατόμων που χρη-σιμοποιούν αμαξίδια πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Διάδρομοι πλάτους 0,90-1.20 μ. με εξασφαλισμένο σε όλο το μήκος τους ελάχιστο και ελεύθερο από κάθε εμπόδιο ή έπιπλο πλάτος τουλάχιστον 0.90 μ.
β) Αποφυγή ανισοσταθμιών στους χώρους του Κέντρου και κατωφλίων ύψους μεγαλύτερου των 2 εκατοστών. Απαγορεύεται η ύπαρξη μεμονομένων βαθμίδων.
γ) Στους χώρους που δραστηριοποιούνται φιλοξενούμενοι οι διακόπτες, οι πρίζες, τα κομβία κλήσεως και γενικά οι μηχανισμοί χειρισμού τοποθετούνται σε ύψος 1,80 μ. από το δάπεδο, πάντα στα ίδια σταθερά σημεία για όλες τις περιπτώσεις (π.χ. οι διακόπτες για το φως στα δεξιά των ανοιγμάτων και κοντά στην κάσα της πόρτας, κ.λπ.), με όσο το δυνατόν πλατύτερη πλακέτα φωσφορίζουσα ή με φωτάκι.
6. Όπου είναι αδύνατη η εγκατάσταση ανελκυστήρα για άτομα με κινητικά προβλήματα, επιτρέπεται η εγκατάσταση πιστοποιημένου κατά CE αναβατορίου πλατφόρμας, κατακόρυφης κίνησης ή κλίμακας. Ελάχιστες διαστάσεις 0,80m 1,00m., προτιμώμενες 0,90 x 1,20m. Η πλατφόρμα μπορεί να διαθέτει και αναδιπλούμενο κάθισμα. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της πρέπει να αυξηθεί κατά το πάχος του καθίσματος. Πρέπει να διαθέτει σύστημα ασφαλούς συνέχισης της κίνησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος.
7. Εάν το Κέντρο φιλοξενεί παιδιά ή άτομα με οπτική αναπηρία, η διακίνησή τους διευκολύνεται με κατευθυντήριους οδηγούς στο δάπεδο διαφορετικής υφής και έντονης χρωματικής αντίθεσης από τα υπόλοιπα στοιχεία, ειδικούς χειρολισθήρες με σήμανση στην αρχή και τέλος, πινακίδες με το σύστημα BRAILLE σε κατάλληλο ύψος τοποθετημένες, δάπεδα μη ηχοαπορροφητικά για να αναγνωρίζουν τους άλλους από τον βηματισμό τους, ευκρινή ηχητική σήμανση και χώρους που να μην δημιουργούν αντήχηση. Οι χώροι στους οποίους κινούνται, πρέπει να είναι ελεύθεροι εμποδίων και να μην κρύβουν παγίδες, όπως προεξέχοντα στοιχεία σε ύψος μικρότερο των 2.20 μ. χωρίς προβολική επισήμανση στο δάπεδο, ALLER-RETOUR ή ανοιγόμενες πόρτες, εύθραυστα τζάμια ή γυάλινες επιφάνειες χωρίς επισήμανση.

Άρθρο 9
Γενικές προδιαγραφές κτιρίου και χώρων του Κέντρου και λοιπές προδιαγραφές

1. Το Κέντρο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α΄ 80) και της τυχόν κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενης νομοθεσίας για την πυροπροστασία κτιρίων.
2. Τα στηθαία των εξωστών ή ημιυπαίθριων χώρων πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 1,20 μ. από το τελειωμένο δάπεδο.
3. Όλοι οι χώροι του Κέντρου πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης, κατά προτίμηση μέσω συστήματος που επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία της, καθώς και εγκατάσταση κλιματισμού με αυτόνομες τοπικές μονάδες διαιρούμενου τύπου. Ως ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία τον χειμώνα ορίζονται οι 22° C, για το καλοκαίρι 26° – 28° C, με σχετική υγρασία μ.ο 50%.
4. Οι χώροι του Κέντρου που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες και την ανάπαυση πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ελάχιστες διαστάσεις ύψους, όπως και το ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων για τον άμεσο φυσικό φωτισμό και φυσικό αερισμό των χώρων σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 3046/ 304/30.1.1989 υπουργικής απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59) και ειδικότερα:
α) Ελάχιστο ύψος χώρων κύριας χρήσης: 2,5ο μ.
β) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων φωτισμού: 10% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων.
γ) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων αερισμού: 5% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου, συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού της οροφής του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων.
5. Οι χώροι υγιεινής που δεν έχουν φυσικό αερισμό πρέπει να διαθέτουν σύστημα μηχανικού εξαερισμού με παροχή αέρα τέτοια, ώστε να γίνονται δώδεκα (12) αλλαγές ανά ώρα του αέρα του χώρου.
6. Το δάπεδο του Κέντρου πρέπει να είναι αντιολισθητικό, από υλικό που καθαρίζεται εύκολα και δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων.
7. Όλοι οι υαλοπίνακες του Κέντρου να είναι ασφαλείς, οπλισμένοι ή επενδεδυμένοι με ειδική μεμβράνη συγκράτησης θραυσμάτων και να σημαίνονται καταλλήλως.
8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση υαλοστασίου σε όλο το εμβαδόν των θυρών, παρά μόνο σε ύψος άνω του 1,20 μ. και με μέγιστες διαστάσεις 0.15m x 0.20m ή να ασφαλίζεται με σιδεριά.
9. Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. Οι θύρες των χώρων υγιεινής πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω ή να είναι συρόμενες. Στις πόρτες και στα παράθυρα να τοποθετούνται μάνταλα ασφαλείας και στροφείς (μεντεσέδες) εύχρηστοι και χωρίς αιχμηρά σημεία ή σημεία παγίδευσης του χεριού. Τα παράθυρα να έχουν εξωτερικό πλέγμα ασφάλειας ύψους τουλάχιστον 1,60cm από το τελειωμένο δάπεδο.
10. Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει αυτόματο διακόπτη διαρροής, ευαισθησίας 30mA, ο οποίος προστατεύει όλες τις γραμμές του. Οι ρευματοδότες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και η θέση τους να μην είναι προσιτή από τα παιδιά.
11. Η εγκατάσταση παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσης πρέπει να διαθέτει διάταξη περιορισμού της θερμοκρασίας, κατάλληλα ρυθμισμένη ώστε να μην υπερβαίνει τους 40°C.
12. Κάθε θερμαντήρας νερού, πρέπει να διαθέτει θερμοστάτη, κατάλληλα ρυθμισμένο, ώστε η θερμοκρασία του ζεστού νερού να μην υπερβαίνει τους 40°C. Για την εξασφάλιση ικανής ποσότητας ζεστού νερού, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας αποθήκευσής του, πρέπει να τοποθετείται θερμαντήρας αναλόγου μεγέθους.
13. Απαιτούνται δύο τουλάχιστον θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης για οχήματα μεταφοράς χρηστών με οριζόντια και κάθετη σήμανση.
14. Επιβάλλεται η χρήση κατάλληλου οχήματος για τη μεταφορά – μετακίνηση των εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία της δομής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τη μεταφορά παιδιών ή και ενηλίκων με αναπηρία που εξυπηρετεί η δομή (π.χ. ζώνες ασφάλειας τριών σημείων, εξασφάλιση πρόσβασης, χώρος για τη μεταφορά ΑμεΑ με αναπηρικό αμαξίδιο, εάν φιλοξενεί άτομα με κινητική αναπηρία κ.λπ.). Ελλείψει ιδιόκτητου οχήματος, ο φορέας δύναται να μισθώσει κατάλληλο όχημα αντιστοίχων προδιαγραφών.
15. Όλοι οι οριζόμενοι χώροι αποσκοπούν στην άνετη, ασφαλή και ήρεμη διαμονή των φιλοξενούμενων στο Κέντρο. Τα μεγέθη των επιφανειών των χώρων είναι τα ελάχιστα και επιτρέπεται οποιαδήποτε επιπλέον ανάπτυξη των χώρων, πάντα με κριτήριο τη διευκόλυνση των φιλοξενούμενων του Κέντρου. Προκειμένου να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα εξυπηρετούμενων, σε Κέντρα που εξυπηρετούν άτομα είτε με νοητική υστέρηση είτε με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες είτε με διαφορετικού είδους αναπηρίες, ισχύουν οι μέγιστες κατά τις κτιριακές ανάγκες ελάχιστες προδιαγραφές επικουρούμενες με τις κατά περίπτωση αναπηρίας ιδιαίτερες προδιαγραφές. Στα Κέντρα που φιλοξενούνται άτομα με προβλήματα όρασης, όλες οι επιφάνειες στο χώρο δεν πρέπει να αντανακλούν έντονα το φως, αλλά να είναι από μη στιλπνά υλικά και χρωματισμούς, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αντανακλάσεις και να προβλέπονται χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων.
16. Τα έπιπλα που τοποθετούνται στο Κέντρο πρέπει να ανταποκρίνονται στις εργονομικές απαιτήσεις ατόμων με κινητική δυσκολία και ειδικότερα από υλικά ζεστά στην αφή (π.χ. ξύλο) και να είναι κατά τα 8/10 του αριθμού τους ορθογώνια και τα λοιπά κυκλικά.
17. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0.70 και 0,90 μ από το δάπεδο) που συνεχίζονται στα πλατύσκαλα και προεξέχουν κατά 0,30 μ στην αρχή και το τέλος, επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά και επισήμανση των ακμών με υλικό διαφορετικής υφής και χρώματος.
18. Οι τοίχοι των χώρων βάφονται ή επενδύονται με υλικά αντιαλλεργικά που έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, καθαρίζονται εύκολα και είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.
19. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος τουλάχιστον 1,60 μέτρα με πλακίδια πορσελάνης και τα δάπεδα με πλακίδια αντιολισθηρά και αρμούς ελάχιστου πλάτους.
20. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα οφείλουν να είναι αντιαλλεργικά, αντιμικροβιακά και μη τοξικά.
21. Τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. πρέπει να διαθέτουν δική τους ξεχωριστή είσοδο, αποκλειομένης οποιασδήποτε κοινής πρόσβασης με άλλα τμήματα του ακινήτου εντός του οποίου στεγάζονται.
22. Για να συμπεριληφθεί στο αδειοδοτούμενο Κέντρο ο εξωτερικός χώρος που το περιβάλλει, οφείλει ο χώρος αυτός να υπάγεται στην αποκλειστική χρήση του Κέντρου και να είναι κατάλληλα περιφραγμένος και διαμορφωμένος για την εξασφάλιση της ασφάλειας των ωφελουμένων και την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Το εμβαδό των εξωτερικών χώρων δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της συνολικής δυναμικότητας της δομής.
23. Κάθε Κέντρο οφείλει να διαθέτει επαρκή υποδομή ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

 
Άρθρο 10
Εγγραφή φιλοξενουμένων

1. Για την εγγραφή παιδιού, εφήβου ή ενήλικα στο Κέντρο υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου και σε περίπτωση ενήλικων ωφελουμένων από τους ίδιους ή τον δικαστικό τους συμπαραστάτη ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όταν διαβιούν σε δομές κλειστής φροντίδας.
αα. Στην αίτηση εγγραφής ανηλίκου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και του ανηλίκου, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ανηλίκου και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.
ββ. Όταν η αίτηση αφορά στην εγγραφή ενηλίκου, που υποβάλλεται από τον ίδιο, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, η ηλικία του, ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.
γγ. Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη του ωφελουμένου ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στην κλειστή δομή φροντίδας του οποίου διαβιοί ο φιλοξενούμενος, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φιλοξενούμενου, η ηλικία του, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του δικαστικού συμπαραστάτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και η επωνυμία του, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του ωφελουμένου και του δικαστικού συμπαραστάτη, ο ΑΦΜ του νομικού προσώπου της δομής κλειστής φροντίδας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του δικαστικού συμπαραστάτη και του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και η διεύθυνση της κατοικίας του ωφελουμένου.
δδ. Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για την δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12. Σε περίπτωση ανηλίκου φιλοξενούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του, για τους δε ενήλικες υποβάλλεται αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και οι ενήλικες με αναπηρία που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/ 2014 (Α΄ 8), όταν δε ο αιτών δεν είναι μαθητής, ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του. Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το φιλοξενούμενο παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.
γ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή που λειτουργούσε μέχρι την ψήφιση του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
2. α. Οι φιλοξενούμενοι επιλέγονται κατά προτεραιό-τητα με βάση την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1. Σε κάθε αιτούντα χορηγείται βεβαίωση από τη δομή περί της υποβολής της αίτησής του.
β. Μετά την προτεραιοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, η επιλογή των ωφελουμένων από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα φυσικά πρόσωπα, διενεργείται με βάση τα κριτήρια και την σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Εκ των αιτούντων προκρίνονται όσοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π., έπεται δε η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του ίδιου προγράμματος. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 12, με την αίτηση εγγραφής ο αιτών προσκομίζει αποδεικτικό της μοριοδότησής του με βάση τα κριτήρια του προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής, η επιλογή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του τελευταίου αντίστοιχου προγράμματος.
γ. Η επιλογή των ωφελουμένων με βάση τα κριτήρια της περ. β΄ διενεργείται αυτοτελώς σε κάθε κατηγορία ηλικιακής ομάδας, ώστε δυνάμει φιλοξενούμενοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας να μην δύναται να αποκλειστούν από ανήκοντες σε επόμενη ηλικιακή κατηγορία σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1.
3. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 12, κατάλογος με κατ’ αύξοντα αριθμό αναφορά των αιτούντων, διαμορφωμένος με βάση τα κριτήρια των περ. α΄ και β΄ και την περ. γ΄ της παρ. 2, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας εντός πέντε (5) ημερών από την εκπνοή των προθεσμιών των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 12.
4. Μετά την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2, τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από αιτούντες με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους.

Άρθρο 11
Ωράριο λειτουργίας – δυναμικότητα

1. Τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύνανται να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με εξαίρεση τις ημέρες που έχουν καθοριστεί ως αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας και οι εντός αυτού βάρδιες καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων. Η κάθε βάρδια δεν δύναται να υπερβαίνει σε διάρκεια τις οκτώ (8) ώρες, το δε ωράριο λειτουργίας του Κέντρου δεν δύναται να λήγει μετά τις 10.00 μ.μ.
2. Ο αριθμός των φιλοξενουμένων σε κάθε βάρδια κα-θορίζεται υποχρεωτικά με βάση το εμβαδό της αίθουσας ή των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, τηρουμένης της αναλογίας των τριών (3) τ.μ. ανά φιλοξενούμενο, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7, δεν δύναται δε να υπερβαίνει τον οριζόμενο στην άδεια λειτουργίας, με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) φιλοξενούμενους ανά βάρδια.
3. Η έγκριση του ωραρίου, των βαρδιών λειτουργίας και του ωραρίου τους αποτελούν περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση αδείας λειτουργίας, στο σώμα της οποίας αναγράφονται ρητά.

Άρθρο 12
Ηλεκτρονική εφαρμογή

1. Για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, δημιουργείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Η εφαρμογή αυτή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020.
2. Στην εφαρμογή της παρ. 1 κάθε αδειοδοτημένος φορέας δηλώνει το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των αιτούντων την εγγραφή τους στη δομή του, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε τρέχον πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου χορηγείται αξία τοποθέτησης για την ένταξη ωφελουμένων σε Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ηλεκτρονική εφαρμογή διαμορφώνει κατάλογο, στον οποίο κατανέμεται το σύνολο των δηλωθέντων αιτούντων κάθε δομής ανά ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 με προτεραιοποίηση των ωφελουμένων με βάση την μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα κριτήρια του ανωτέρω προγράμματος και την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10. Τα σχετικά με την μοριοδότηση των αιτούντων στοιχεία για τη διαμόρφωση του καταλόγου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αντλούνται από την σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ο κατάλογος αυτός αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε κάθε δομή και στην οικεία Περιφέρεια. Κάθε αιτών την εγγραφή του σε δομή δύναται να ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον συνολικό αριθμό των αιτούντων κάθε ηλικιακής ομάδας του καταλόγου του προηγούμενου εδαφίου και την κατ’ αύξοντα αριθμό μοριοδότησή τους. Τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται από τους αδειοδοτημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αξιών τοποθέτησης του κατ’ έτος υλοποιούμενου προγράμματος χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούχος του οποίου είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Αν τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται, η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους.
3. Στην εφαρμογή της παρ. 1 κάθε αδειοδοτημένος φο-ρέας δηλώνει την επωνυμία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και αναρτά το σώμα της άδειας λειτουργίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Μετά την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2, δηλώνεται από κάθε αδειοδοτημένο φορέα στην εφαρμογή της παρ. 1 το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο κάθε εγγεγραμμένου φιλοξενουμένου, ο Α.Φ.Μ. των ενηλίκων φιλοξενουμένων ή του γονέα ή του κηδεμόνα του ανηλίκου φιλοξενουμένου, ο Α.Μ.Κ.Α. του φιλοξενουμένου και του γονέα ή του κηδεμόνα του σε περίπτωση ανηλίκων, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του φιλοξενουμένου ή του γονέα του φιλοξενουμένου ανηλίκου ή του κηδεμόνα του, του δικαστικού συμπαραστάτη του φιλοξενουμένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της δομής κλειστής φροντίδας, στην οποία ο φιλοξενούμενος διαβιοί, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας τους. επίσης, δηλώνεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της δομής με ρητή αναφορά στις επιμέρους δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, το χρονοδιάγραμμά τους και την τυχόν εκτέλεσή τους σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων με τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. φορέων, τηρουμένου του ποσοτικού περιορισμού του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2.
5. Στην εφαρμογή της παρ. 1 υποχρεούται κάθε αδει-οδοτημένος φορέας να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε φιλοξενουμένου στη δομή ή τις εγκαταστάσεις του διασυνδεόμενου με τη δομή φορέα και την αποχώρησή του από τη δομή ή τις εγκαταστάσεις αυτές. Ως προς τους φιλοξενούμενους, για τους οποίους το Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. εισπράττει αμοιβή ή αξία τοποθέτησης, λόγω συμμετοχής τους και συνακόλουθα του οικείου Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούχος του οποίου είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η πληροφορία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, αντλούνται από ειδική προς τούτο ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μέσω διαλειτουργικότητάς της με την εφαρμογή της παρ. 1.
6. Η εκ μέρους κάθε αδειοδοτημένου φορέα Κ.Δ.Α.Π. εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι γονείς ή οι κηδεμόνες των φιλοξενουμένων ανηλίκων, καθώς και οι δικαστικοί συμπαραστάτες των ενηλίκων ωφελουμένων, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που που τηρείται στην ανωτέρω εφαρμογή και αφορά αποκλειστικά και μόνο στο παιδί τους και στον δικαστικά συμπαραστατούμενο, αντίστοιχα, και να τροποποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία τους (αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας).
7. Πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 παρέχεται στα όργανα ελέγχων της παρ. 1 του άρθρου 14, καθώς και σε πιστοποιημένους χρήστες:
α) κάθε Περιφέρειας ως προς τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητά της.
β) των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τους ωφελούμενους των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.
γ) της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τους ωφελούμενους των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. που συμμετέχουν σε προγράμματα της περ. β΄.
δ) της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Για την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων δημι-ουργικής απασχόλησης, μη προβλεπόμενων στον υποβληθέντα με την αίτηση αδειοδότησης Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, και την αντικατάσταση ή διαγραφή ήδη προβλεπόμενων, υποβάλλεται αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της, απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, η σχετική δε απόφαση αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, εντός της ίδιας προθεσμίας. Αν δεν εκδοθεί ρητή πράξη εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. Μετά την έκδοσης της ρητής εγκριτικής απόφασης ή της τεκμαιρόμενης αντίστοιχης, ο φορέας υποχρεούται να αναρτήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναθεωρημένο σύμφωνα με την ρητή ή τεκμαιρόμενη εγκριτική απόφαση.
9. Για την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λει-τουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω σχετικής ανακοίνωσης που αναρτάται στους ιστοτόπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Περιφερειών.

Άρθρο 13
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), για όλους τους ωφελούμενους, τους ασκούντες την γονική μέριμνα των ανηλίκων ωφελουμένων ή τον δικαστικό συμπαραστάτη των ωφελουμένων ή το νόμιμο εκπρόσωπο δομής κλειστής φροντίδας όπου διαβιούν οι ωφελούμενοι και για τους φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΕ.Α. που είναι φυσικά πρόσωπα, είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω προσώπων είναι η εγγραφή στα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΕ.Α. και δημιουργική απασχόληση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.
2. Την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12 υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΕ.Α., την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία.
3. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και οι περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
4. Ορισμένα δεδομένα αντλούνται από την Ελλη-νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) μέσω διαλειτουργικότητας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12 και διαβιβάζονται στους εκάστοτε φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14
Προσωπικό

1. Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων:
α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ),
β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης,
γ. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος,
δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ),
ε. Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων με οπτική αναπηρία. Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, Λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και Νοσηλευτές.
2. Πλέον του προσωπικού της παρ. 1 δύναται να προσλαμβάνονται:
α. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο).
β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.
γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα, όπως ενδεικτικά η μουσική, το θέατρο, και τα εικαστικά).
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων και το είδος της αναπηρίας τους. Κατά τη λειτουργία της δομής, η αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων ωφελουμένων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά τέσσερις (4) φιλοξενούμενους. Αν οι παρόντες φιλοξενούμενοι υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) αλλά υπολείπονται των οκτώ (8), αναλογούν δύο εργαζόμενοι και ούτω καθ’ εξής. Τα ¾ των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 1. Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής.
4. Με απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο, με ικανότητα ανάληψης ευθυνών, συντονισμού και καθοδήγησης των συνεργατών, ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους γονείς ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία και με ικανότητες διαχείρισης έργου και ανθρώπινου δυναμικού. Ο/η Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον των κυρίων καθηκόντων του/της, δύναται δε να απαλλαγεί από αυτά κατόπιν σχετικής απόφασης του Φορέα.
5. Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά και προσω-πικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών, καθώς και Οδηγός (ΔΕ), αν το Κέντρο διαθέτει ή μισθώνει ειδικό όχημα για τη μετακίνηση των ωφελουμένων. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετράται στην αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων ωφελουμένων της παρ. 3.
6. Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κέντρο απαι-τείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 15
Όργανα ελέγχου

1. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 4756 /2020 και της παρούσας είναι: α) Η Επιτροπή του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 ομοίας και ισχύει και β) ο Κοινωνικός Σύμβουλος κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213).
2. Η Επιτροπή της περ. α΄ της παρ. 1 ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων των περ. α΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄και ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 16.
3. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων των περ. ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 16. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος λειτουργεί επίσης συμβουλευτικά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εποπτείας των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης κάθε δομής.
4. Τα ανωτέρω όργανα υποχρεούνται να διενεργούν ελέγχους με αυτοπρόσωπη παρουσία στις δομές. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται υποχρεωτικά σε κάθε δομή τουλάχιστον μία φορά ανά έξι (6) μήνες από κάθε όργανο της παρ. 1.
5. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται οι διαπιστώσεις της αυτοψίας, οι τυχόν παραβάσεις και οι προβλεπόμενες ή προτεινόμενες κυρώσεις.
6. Η έκθεση αυτοψίας και η τυχόν απόφαση επιβολής κυρώσεων κοινοποιούνται σε κάθε φορέα που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., καθώς και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τους φιλεξονούμενους που συμμετέχουν στα ανωτέρω προγράμματα. Η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με ανάρτηση της έκθεσης αυτοψίας και της τυχόν απόφασης επιβολής κυρώσεων από εξουσιοδοτημένους χρήστες της κάθε Περιφέρειας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 12. Για την ανωτέρω ανάρτηση ενημερώνονται οι φορείς του πρώτου εδαφίου με σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Από τη δημοσίευση της παρούσας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της τρέχουσας δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που έχει προκηρυχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την περίοδο 20202021, οι κοινοποιήσεις της παρ. 6 διενεργούνται προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών εγγράφως.
8. Τα κοινοποιούμενα στην αρμόδια Περιφέρεια, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4756/ 2020, πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία, εφόσον διαπιστώσει ότι από τα πραγματικά περιστατικά που έχουν καταγραφεί στα κοινοποιηθέντα πορίσματα ελέγχων και τις σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 και της παρούσας απόφασης, επιβάλλει κυρώσεις κατ’ εφαρμογή της παρούσας. Τα πορίσματα ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στην αρμόδια Περιφέρεια σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μέσω ανάρτησής τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 12 από εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. και της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και δεσμεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας και τον Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων τους. Για την ανωτέρω ανάρτηση ενημερώνεται η αρμόδια Περιφέρεια με σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 9. Από τη δημοσίευση της παρούσας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της τρέχουσας δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που έχει προκηρυχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την περίοδο 20202021, οι κοινοποιήσεις της παρ. 8 διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών προς την αρμόδια Περιφέρεια εγγράφως.

Άρθρο 16
Κυρώσεις

1. Οι κυρώσεις λόγω παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 και της παρούσας επιβάλλονται από την αρμόδια για την αδειοδότηση των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, βάσει της έκθεσης της παρ. 5 του άρθρου 15 ή σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου.
2. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι οι εξής:
α) Αν διαπιστωθεί ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου χρησιμοποιούνται και για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την διαπίστωση της πρώτης παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αν διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια παράβαση εντός ενός έτους από την διαπίστωση της πρώτης καθ’ υποτροπή παράβασης, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της δομής για τρεις μήνες.
β) Αν παρεμποδιστεί ο έλεγχος των αρμοδίων οργάνων στον χώρο της δομής, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την διαπίστωση της πρώτης παράβασης το πρόστιμο διπλασιάζεται, αν διαπιστωθεί δε η ίδια παράβαση εκ νέου εντός ενός έτους από την διαπίστωση της πρώτης καθ’ υποτροπή παράβασης, ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.
γ) Αν παρεμποδιστεί ο έλεγχος των αρμοδίων οργάνων σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων φορέων του άρθρου 2 με υπαιτιότητα των τελευταίων, ενώ δεν έχει συναφθεί η έγγραφη συμφωνία της παρ. 3 του άρθρου 2 ή ο διασυνδεόμενος με το Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. φορέας δεν έχει αποδεχτεί στην συμφωνία που συνήφθη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της εντός αυτών δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών από τα αρμόδια για τον έλεγχο της λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. όργανα, επιβάλλεται στον φορέα του Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Πρόστιμο αντίστοιχου ύψους επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση και στον διασυνδεδεμένο με το Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. φορέα, εφόσον με υπαιτιότητά του παρεμποδιστεί ο έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, με την απόφαση επιβολής προστίμου επιβάλλεται και απαγόρευση άσκησης δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης των ωφελουμένων της ελεγχόμενης δομής στις ανωτέρω εγκαταστάσεις. Αν η τελευταία αυτή απαγόρευση παραβιαστεί, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της δομής για τρεις μήνες. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου, με την απόφαση επιβολής προστίμου επιβάλλεται και απαγόρευση άσκησης δραστηριοτήτων οιουδήποτε Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. στις εγκαταστάσεις του διασυνδεόμενου φορέα. Για κάθε παραβίαση της απαγόρευσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ στον διασυνδεόμενο φορέα.
δ) Αν οι προβλεπόμενοι στην άδεια λειτουργίας χώροι μεταβληθούν, χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000,00) έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, με κριτήριο το μέγεθος της μεταβολής και τάσσεται προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου, μέχρι την συμμόρφωση του φορέα.
ε) Αν, μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου, διαπιστωθούν υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας, ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσίας Δόμησης η οποία εκκινεί διαδικασίες περί αυθαιρέτων. Επιπροσθέτως των κυρώσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και η διακοπή της λειτουργίας της δομής, μέχρι να καταστούν πολεοδομικά νόμιμοι οι χώροι της δομής και να τροποποιηθεί αναλόγως η άδεια λειτουργίας, αν αυτό απαιτείται.
στ) Αν διαπιστωθεί ότι μετά την χορήγηση της άδειας λειτουργίας εξέλιπε μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις αδειοδότησης του άρθρου 9, τάσσεται προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Οι δομές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 ελέγχονται ως προς την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 14957/9.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1397), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4756/2020. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε διαπιστούμενη παράβαση και παράλληλα είτε τάσσεται νέα προθεσμία για συμμόρφωση είτε με αιτιολογημένη πράξη του αποφασίζοντος οργάνου επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου μέχρι την συμμόρφωση του φορέα, για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των φιλοξενουμένων.
ζ) Αν από την έκθεση αυτοψίας της παρ. 6 του άρθρου 15 ή τα πορίσματα των ελέγχων και των βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 8 του ίδιου άρθρου προκύπτει η διαπίστωση ότι φιλοξενούμενος που είχε δηλωθεί ως παρών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 12, ήταν στην πραγματικότητα απών, επιβάλλεται για κάθε ψευδώς δηλωθέντα φιλοξενούμενο πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.
η) Αν διαπιστωθεί η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού ωφελουμένων ανά βάρδια σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της δομής, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για κάθε φιλοξενούμενο που απασχολείται στη δομή καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας.
θ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση της αναλογίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 14, με βάση τους παρόντες στη δομή ωφελουμένους κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
ι) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση της αναλογίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 14, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Άρθρο 17
Διακοπή φιλοξενίας

1. Η φιλοξενία ωφελουμένου δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου ωφελουμένου, τον δικαστικό συμπαραστάτη του ή τον ίδιο τον φιλοξενούμενο.
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του ωφελουμένου που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του.
γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του ωφελουμένου, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.
δ) Όταν ο φιλοξενούμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
2. Στο Κέντρο πρέπει να τηρείται μητρώο φιλοξενούμενων, κατάσταση προσωπικού και βιβλίο συμβάντων.

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020 αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας κατά την υποβολή τους υπ’ αρ. 14957/9.10.2001 (Β΄ 1397) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και ειδικότερα των άρθρων 3 και 4 αυτής. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας, κατ’ αποδοχή αιτήσεων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες.
2. Τα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. που ήδη λειτουργούν, βάσει άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση την άδεια αυτή. Οι δομές του προηγούμενου εδαφίου και αυτές που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την παρ. 1 διέπονται, ως προς τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις της παρούσας, με εξαίρεση:
α. Το άρθρο 5, πλην των περ. ια΄, ιβ΄και ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, με το περιεχόμενο που ορίζεται στην ανωτέρω περ. ια΄ και τα δικαιολογητικά των περ. ιβ΄ και ιγ΄ υποβάλλονται μέχρι την 31.8.2021.
β. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 11 παρ. 2, επιτρεπομένης της αύξησης της υφιστάμενης δυναμικότητας ανά βάρδια, με βάση την αναλογία των τριών (3) τ.μ. ανά φιλοξενούμενο, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7.
γ. Το άρθρο 14 ως προς το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση της παρούσας προσωπικό. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 εφαρμόζεται από την 1.9.2021 και στις δομές των παρ. 1 και 2.
3. Οι δομές των παρ. 1 και 2 οφείλουν μέχρι την 31.12.2022 να προσαρμοστούν στις προβλέψεις του άρθρου 8, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012.
4. Κατά το μέρος που οι δομές των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 2, διέπονται ως προς την λειτουργία τους από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας τους και την ισχύουσα, κατά την έκδοση της τελευταίας, υπ’ αρ. 14957/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
5. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 12, για την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, μη προβλεπόμενων στον υποβληθέντα με την αίτηση αδειοδότησης Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, και την αντικατάσταση ή διαγραφή ήδη προβλεπόμενων, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της, απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, η σχετική δε απόφαση αποστέλλεται στον αιτούντα φορέα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας προθεσμίας. Αν δεν εκδοθεί ρητή πράξη εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. Μετά την έκδοση της ρητής εγκριτικής απόφασης ή της τεκμαιρόμενης αντίστοιχης, ο φορέας υποχρεούται να αναρτήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναθεωρημένο σύμφωνα με την ρητή ή τεκμαιρόμενη εγκριτική απόφαση στον ιστότοπό του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως