Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης

Αριθμ. οικ.53969/2014 – ΦΕΚ B 2928 – 30.10.2014

Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης.

Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα επενδυτή/ων για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ για έκαστον εξ’αυτών που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.

Στο πλαίσιο της ίδιας επένδυσης επιτρέπεται επίσης να εισέλθουν και διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτης χώρας (στελέχη), ο αριθμός των  οποίων καθορίζεται αναλόγως του ύψους της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

Αρμόδια υπηρεσία για την εισήγηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα εισόδου και διαμονής των  αναφερομένων στην παράγραφο 2 στελεχών, ορίζεται η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας