Άδεια Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων (παρκινγκ)

parking-ypogΑριθ. ΕΥΔΕΚ/οικ/2 – ΦΕΚ Β 85 – 21.01.2014

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης των Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2947/2001 και τον Ν. 4070/2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-1992) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του Νέφους και Πολεοδομικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 6, όπως ισχύει.
2. Του Ν. 2947/01 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα την παρ. 13 του άρθρου 186 σύμφωνα με την οποία ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και κάθε σχετικό θέμα, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Του Π.Δ 455/76 (ΦΕΚ 169/Α/5-7-1976) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεων και λειτουργίας Σταθμών Αυτοκινήτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 326/91 και ισχύει σήμερα.
6. Του Π.Δ. 565/84 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.)», όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ. 42/10-04-2012 (ΦΕΚ 92/Α/19-04-2012).
7. Του Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού τις Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 312/94 (ΦΕΚ 165Α/6-10-1994) περί προσδιορισμού του τρόπου χορήγησης των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή των έργων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4052/92.
9. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
10. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» και του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Ότι από την έκδοση της άδειας ίδρευσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης των Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2947/2001 και τον Ν. 4070/2012, είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, ο οποίος υποβάλλει προς έλεγχο στην αρμόδια ως άνω Υπηρεσία τα κατωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο προσδιορίζεται η θέση του υπόγειου σταθμού, οι είσοδοι-έξοδοι και η θέση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, των χώρων άλλων χρήσεων και υπόγειων διαβάσεων συντεταγμένο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) και την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α).

β) Κατόψεις των ορόφων που απεικονίζονται με τις διαστάσεις τους. Επιπλέον στις κατόψεις των υπόγειων σταθμών απεικονίζονται οι θέσεις στάθμευσης, οι διάδρομοι κυκλοφορίας, οι ράμπες με τις κλίσεις τους, οι είσοδοι – έξοδοι και ενδεικτικά απεικονίζονται οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, τα γραφεία, τα κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής και κάθε άλλος βοηθητικός χώρος.

γ) Ενδεικτικές τομές όπου αναγράφονται το συνολικό ύψος του κτιρίου και το μικτό κάθε ορόφου.

δ) Σύντομη Τεχνική Έκθεση στην οποία περιγράφονται το κτίριο του σταθμού και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

ε) Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στην περιοχή από τη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων, στην οποία θα φαίνονται και οι θέσεις εισόδου – εξόδου, και έγκριση, βάσει αυτής, της κυκλοφοριακής σύνδεσης του σταθμού (είσοδοι – έξοδοι) με το οδικό δίκτυο της περιοχής, από τη ΔΜΕΟ όταν πρόκειται για το Βασικό Οδικό Δίκτυο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ή από αρμόδια Υπηρεσία της περιφέρειας στις λοιπές περιπτώσεις.

στ) Διαγράμματα των υφισταμένων δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας,

ζ) Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται,

η) Έγκριση καθορισμού του χώρου (χωροθέτηση) για την κατασκευή του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων, συνοδευόμενη – προς ενημέρωση της Υπηρεσίας – από το φάκελο που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της χωροθέτησης, πλην αυτών που ζητούνται με τις παρ. α έως ζ, τα οποία και αποτελούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας ίδρυσης.

θ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων που υπάγονται στην Α κατηγορία της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β21), όπως ισχύει, η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων που υπάγονται στη Β κατηγορία της εν λόγω υπουργικής απόφασης, με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης με α.π. οικ 170078/22-8-2013 (Β΄ 2507).

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ