Άδειες ταξί στην ΠΕ Ροδόπης

Aριθμ. Ρ.ΜΕΤΑΦ.οικ. 7757 – ΦΕΚ B 1596 – 30.07.2015
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων κατά Διοικητική μονάδα – έδρα Ε.Δ.Χ. και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔΜΙΣΘ- ΕΙΔΜΙΣΘΑΜΕΑ)