Άδειες ταξί στην ΠΕ Πέλλας

Αριθμ. οικ. 301231/12103 – ΦΕΚ B 2045 – 18.09.2015
Καθορισμός μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων στην ΠΕ Πέλλας ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία ΕΔΧ – ΤΑΞΙ, ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012