ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών σε καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση επιστροφής οικειοθελούς αναχώρησης.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα με απόφαση παράτασης επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση ή υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την ΠΟΛ 1207/2015 ( ΑΔΑ: 7ΗΩΡΗ-ΚΤΥ) εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες στις ΔΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, στις συναλλαγές τους με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, οφείλουν να επιδεικνύουν διαβατήριο σε ισχύ και το στοιχείο που τους επιτρέπει να παραμένουν νόμιμα στη χώρα.

Με τις διατάξεις του ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α ́ 7) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή, εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο νόμο, χορηγούν σε υπήκοο τρίτης χώρας, κατά περίπτωση:

  • Απόφαση παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης
  • Απόφαση αναβολής απομάκρυνσης

Επιπλέον, με τις διατάξεις της αρ. ΚΥΑ 53619/735/25-11-2015 (ΦΕΚ Β ́ 2631) ορίζεται ότι, σε υπήκοο τρίτης χώρας που παραμένει στην Ελλάδα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3907/2011 ή προστασίας από την απέλαση σύμφωνα με το άρθρο 78 Α του Ν.3386/2005, χορηγείται ή ανανεώνεται άδεια εργασίας διάρκειας έξι (6) μηνών.
Τα ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ, παρέχουν στους κατόχους τους προσωρινό δικαίωμα νόμιμης διανομής στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, ο υπήκοος τρίτης χώρας που παραμένει στην Ελλάδα με απόφαση παράτασης επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση ή υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, προκειμένου να λάβει ΑΦΜ, οφείλει, με την υποβολή στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ του εντύπου Μ1, να επιδεικνύει σε πρωτότυπη μορφή διαβατήριο σε ισχύ και το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, από τα ως άνω δικαιολογητικά σε ισχύ και να καταθέτει ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, που στα υποβαλλόμενα από τους υπηκόους τρίτων χωρών νομιμοποιητικά έγγραφα, δεν αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας τους στην Ελλάδα, με την υποβολή του εντύπου Μ1, θα συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α ́ 75) με την οποία, θα δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας τους.