Ακίνητα αγροτικών περιοχών. Επαναπροσδιορισμός θέσης και ορίων γεωτεμαχίων

Αριθμ. 52780 – ΦΕΚ B 3177 – 26.11.2014

Ακίνητα αγροτικών περιοχών που περιλαμβάνονται στον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων κατά την παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 (Α 275).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Όταν, κατά την εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 561/06/28−12−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. (Β ́ 567/2013) για τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές αναφορών γεωμετρικών σφαλμάτων σε αγροτικές περιοχές, διαπιστώνεται η ανάγκη προσαρμογής της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα για κτηματολογικές ενότητες που αφορούν σε ποσοστό 80% των αγροτικών ακινήτων ενός κτηματογραφημένου ΟΤΑ, στην απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
19Α του ν. 2664/1998 (Α ́ 275), συμπεριλαμβάνεται και το υπόλοιπο ποσοστό 20% των αγροτικών ακινήτων του ίδιου ΟΤΑ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 561/06/28−12−2012 απόφασης.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ