Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες

Αριθμ. 3331.1/01/13 – ΦΕΚ Β 2769 – 30.10.2013

Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις :
α) των παραγράφων 4 και 5 του δεύτερου άρθρου του Νόμου 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές» (ΦΕΚ Α΄/145/27-06-2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ Α΄/64/30-03-2006).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/
22-04-2005).
γ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄/149/17-07-2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄/160/10-08-2012).
δ) του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/07-06-2010).
ε) την Αριθ.: 3331.1/04/12/31-10-2012 απόφαση Υ.Ν.Α. «Καθορισμός Ενδεικτικού Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και Διάκριση Τακτικών Δρομολογιακών Γραμμών σε Κατηγορίες» (ΦΕΚ Β΄/3069/20-11-2012).
2. Την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Οκτωβρίου 2004 επί της υπόθεσης C 288/02 «Θαλάσσιες μεταφορές – ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – θαλάσσιες ενδομεταφορές».
3. Τους πίνακες έκτασης και πληθυσμού κατοικουμένων νήσων της Ελλάδας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (απογραφή 2011).
4. Την αριθ. 05/13/15-10-2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, το οποίο καλύπτει τους λιμένες των νησιών της χώρας, όπως καταγράφονται στο παράρτημα Α, για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2014 έως και 31-10-2015 και περιγράφεται στο παράρτημα Β.

2. Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται ενδεικτικά σε κύριες και τοπικές, ως κατωτέρω:

α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι τοπική γραμμή.

β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή έχουν μικρότερη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.

Άρθρο 2
Οι δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄/145/27-06-2001), όπως ισχύει, στις οποίες αναγράφονται τα δρομολόγια που θα εκτελεί το πλοίο συνήθως σε γραμμή ή γραμμές του δικτύου, κύριες ή τοπικές, διαμορφώνουν το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη συγκεκριμένη ετήσια δρομολογιακή περίοδο.

Άρθρο 3
1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή του νησιωτικού χώρου και η εδαφική συνέχεια της χώρας αξιολογείται το δίκτυο που προκύπτει από το άρθρο 2 με κριτήρια μεταξύ άλλων την ποιότητα προσφοράς, ως προς τη συνεκτικότητα του δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης μετακινήσεων επιβατών και φορτίων, τη συχνότητα κάθε σύνδεσης, την κατανομή της χωρητικότητας και τις δυνατότητες των λιμενικών υποδομών.

2. Ειδικότερα ελέγχεται αν:
α) Οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) φορές την εβδομάδα με ηπειρωτικά λιμάνια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μια τουλάχιστον κύρια γραμμή.

β) Τα υπόλοιπα νησιά του παραρτήματος Α συνδέονται τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα με την πρωτεύουσα του Νομού που υπάγονται διοικητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τοπικές γραμμές.

γ) Τα νησιά που ανήκουν διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια, συνδέονται τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα απευθείας ή με ανταπόκριση με την έδρα της Περιφέρειας.

δ) Εξυπηρετούνται οι επιμέρους συνδέσεις μεταξύ νησιών που κρίνονται από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών απαραίτητες για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 4
1. Για τη συμπλήρωση των δηλώσεων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του Νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, μπορεί να τηρούνται και οι ακόλουθοι όροι:

α) Πλοίο δρομολογείται σε μια ή περισσότερες κύριες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές του δικτύου ή και σε γραμμή ή γραμμές που δεν περιγράφονται στο ενδεικτικό δίκτυο.

β) Πλοίο που δρομολογείται σε γραμμή του δικτύου, μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας ή εκτός, κατ’ επιλογήν του πλοιοκτήτη.

2. Όσον αφορά δρομολόγια των φορτηγών-οχηματαγωγών πλοίων, λόγω των φορτίων που μεταφέρουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα και οχληρά, εφόσον συνδέουν τον νομό Αττικής με τα νησιά με κύριες γραμμές, θα φορτοεκφορτώνουν στον λιμένα της Ελευσίνας και σε περίπτωση αδυναμίας σε λιμένα της ευρύτερης ζώνης της περιοχής του Πειραιά (εκτός κεντρικού επιβατηγού λιμένα). Τα πλοία δεν θα παρεμποδίζουν τον κατάπλου-απόπλου και τη φορτοεκφόρτωση των δρομολογημένων Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και θα συμμορφώνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί φορτοεκφόρτωσης οχληρών-επικινδύνων φορτίων.

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ