Αλιεία στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40/2016 – ΦΕΚ A 61 – 08.04.2016
«Ρυθμίσεις διενέργειας αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού».

Σκοπός − Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζεται η διενέργεια αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης εκάστοτε περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, που εκτείνεται από την λιμνοθάλασσα Ανατολικής Κλείσοβας έως και τη λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου, συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχόντων και μελλοντικών διαύλων, με σκοπό την ορθολογική αλιευτική διαχείριση της περιοχής.