Αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα)

Αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα)

Η διενέργεια αλιείας με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού

Αριθμ. 271/2576 – ΦΕΚ Β 58 – 16.01.2014

Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για την διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/99 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α)
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α)
γ) του νόμου 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α)
δ) του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 187/Α)
ε) του π.δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, «Για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1626/94».
4. Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου «περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής» και τον εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011.
5. Την ανάγκη έκδοσης κανονιστικής πράξης για την θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για την διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66) σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καν(ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου.
6. Την 259/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας
7. Την ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης των αποθεμάτων των θαλάσσιων οργανισμών, με την υιοθέτηση σχεδίου διαχείρισης που στοχεύει στον περιορισμό της θνησιμότητας λόγω αλιείας και της περιβαλλοντικής επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων που ασκούνται.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Θέτουμε σε ισχύ «Σχέδιο Διαχείρισης για την διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66)», από το σύνολο των επαγγελματικών σκαφών ελληνικής σημαίας που φέρουν στην επαγγελματική άδεια αλιείας το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η διενέργεια αλιείας με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού πραγματοποιείται εκτός των τριών (3) ναυτικών μιλίων από την ηπειρωτική και νησιωτική ακτή ή πέραν της ισοβαθούς των πενήντα (50) μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή. Σε κάθε περίπτωση η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού διενεργείται πέραν του ορίου του ενός και ημίσεως (1,5) ναυτικού μιλίου από την ηπειρωτική και νησιωτική ακτή.

Το σχέδιο διαχείρισης περιλαμβάνει σημεία αναφοράς βάσει των οποίων αξιολογείται η διατήρηση εντός ασφαλών βιολογικών ορίων και παρακολουθείται επιστημονικά σε ετήσια βάση με σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης.

Σε ετήσια βάση θα πραγματοποιείται εκτίμηση των αποθεμάτων βάσει προγράμματος παρακολούθησης, των κύριων στοχευόμενων ειδών της αλιείας με δίχτυ τράτας, δηλαδή των ειδών μπακαλιάρου (Merluccius merluccius), μπαρμπουνιού (Mullus surmuletus), κουτσομούρας (Mullus barbatus), μαρίδας (Spicara smaris) και γάμπαρης (Parapaeneus longirostris) στο Αιγαίο (GSA 22), Κρητικό (GSA 23) και Ιόνιο πέλαγος (GSA 20), που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, για να διαπιστώνεται η κατάσταση των αποθεμάτων με βάση καθορισμένα σημεία αναφοράς για κάθε είδος.

Η υπέρβαση των καθορισμένων σημείων αναφοράς για οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα είδη οδηγεί στην αναστολή έκδοσης ή στην ανάκληση από την εκδούσα αρχή των «αδειών αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού», στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί, μέχρι τη λήξη ισχύος αυτών, εκτός αν άλλως αποφασιστεί. Επιπλέον, η αναστολή έκδοσης των «αδειών αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού» εξακολουθεί να ισχύει καθόσον διάστημα συντρέχουν λόγοι. Τα σημεία αναφοράς για κάθε είδος και οι στόχοι του διαχειριστικού σχεδίου εκφράζονται με όρους αλιευτικής θνησιμότητας (F), και μεγέθους πληθυσμού (βιομάζα, Β) όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 2371/2002 άρθρο 5.2. Συγκεκριμένα, για όλα τα αποθέματα που υπόκεινται στο πρόγραμμα παρακολούθησης, ο λόγος της αλιευτικής θνησιμότητας (F) προς την αλιευτική θνησιμότητα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (Fmsy) που ισούται με 1 (F/ Fmsy =1) τίθεται ως οριακό σημείο αναφοράς (μέγιστος επιτρεπόμενος λόγος εκμετάλλευσης), σύμφωνα με τα παρακάτω (οι εκτιμήσεις για το Αιγαίο και Κρητικό πέλαγος είναι κοινές):

Είδος Περιοχή Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης Fmsy
Μπακαλιάρος Αιγαίο
Πέλαγος 1 0.275
Μπαρμπούνι 1 0.404
Κουτσομούρα 1 0.416
Μαρίδα 1 0.385
Γάμπαρη 1 0.315
Μπακαλιάρος Ιόνιο
Πέλαγος 1 0.260
Μπαρμπούνι 1 0.369
Κουτσομούρα 1 0.386
Μαρίδα 1 0.405
Γάμπαρη 1 0.235
Μπακαλιάρος Κρητικό
Πέλαγος 1 0.275
Μπαρμπούνι 1 0.404
Κουτσομούρα 1 0.416
Μαρίδα 1 0.385
Γάμπαρη 1 0.315

Επιπλέον θεωρείται ότι ο λόγος της βιομάζας (Β) προς την βιομάζα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (Bmsy) δεν πρέπει να είναι μικρότερος της μονάδας, δηλαδή ο λόγος Β/Βmsy =1 θεωρείται οριακό σημείο αναφοράς και εκφράζει την ελάχιστη αποδεκτή τιμή επιπέδων βιομάζας αποθέματος σύμφωνα με τα παρακάτω (οι εκτιμήσεις για το Αιγαίο και Κρητικό πέλαγος είναι κοινές):
Είδος Περιοχή Ελάχιστος λόγος βιομάζας Bmsy (t)
Μπακαλιάρος Αιγαίο
Πέλαγος 1 12264
Μπαρμπούνι 1 4706
Κουτσομούρα 1 5840
Μαρίδα 1 12205
Γάμπαρη 1 7156
Μπακαλιάρος Ιόνιο
Πέλαγος 1 3825
Μπαρμπούνι 1 811
Κουτσομούρα 1 1016
Μαρίδα 1 2829
Γάμπαρη 1 218
Μπακαλιάρος Κρητικό
Πέλαγος 1 12264
Μπαρμπούνι 1 4706
Κουτσομούρα 1 5840
Μαρίδα 1 12205
Γάμπαρη 1 7156

Σε περίπτωση που οι ετήσιες εκτιμήσεις διαπιστώσουν ότι:
α) ο μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης υπερβαίνει την τιμή 1 και

β) ο λόγος της βιομάζας αποθέματος είναι μικρότερος της τιμής 1 για κάποιο ή κάποια από τα υπό παρακολούθηση αποθέματα, δεδομένα που υποδηλώνουν καθεστώς υπεραλίευσης, θα λαμβάνονται συμπληρωματικά διαχειριστικά μέτρα που θα περιλαμβάνουν ανάλογες πρόσθετες μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας με την μορφή χρονικών περιορισμών της αλιείας.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των Fmsy και Bmsy αναφέρονται απολύτως ενδεικτικά, δεδομένου ότι υπάρχει μεροληψία στις εκτιμήσεις τους λόγω αβεβαιότητας της τιμής του συντελεστή αλιευτικής ικανότητας (catchability). Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται σαν διαχειριστικά σημεία αναφοράς οι αντίστοιχες αναλογίες τους, όπου η τιμή του συντελεστή αλιευτικής ικανότητας (catchability) δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66) διενεργείται από αλιευτικά σκάφη τα οποία πέραν της αλιευτικής τους άδειας με το συγκεκριμένο εργαλείο διαθέτουν και «άδεια αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, η οποία εφεξής καλείται «άδεια αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού».

3. Η «άδεια αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού» χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη (ιδιοκτήτη ή/και ασκούντα την εκμετάλλευση) του αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους. Χορηγείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ισχύει για ένα έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους της έκδοσής της. Τα αιτήματα χορήγησης των «αδειών αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού» υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζονται μέχρι την 15η Νοεμβρίου στην Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας η οποία θα εκδίδει σύμφωνη γνώμη μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης απόφασης η Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας φροντίζει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και καθορίζει χρονοδιάγραμμα για άμεση υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, διαβίβασης τους και έκδοσης σύμφωνης γνώμης.

Κατάλογος με τα αλιευτικά σκάφη στα οποία θα χορηγηθεί σχετική άδεια παρατίθεται στο ασφαλές τμήμα του επίσημου ιστοτόπου πριν αυτές αρχίσουν να ισχύουν. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται κάθε χρόνο πριν την έναρξη ισχύος των αδειών.

4. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη καταχωρούνται τα στοιχεία της «άδειας αλίευσης» στην άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους από την οικεία Λιμενική Αρχή.

5. Η «άδεια αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού» που εκδίδεται δεν ισχύει σε περίπτωση που η επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους δεν είναι σε ισχύ, έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, και αφαιρείται σε περίπτωση που η επαγγελματική άδεια αλιείας αφαιρείται οριστικά.

6. Κατά την διάρκεια ισχύος της «άδειας αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού» δεν αναστέλλεται η χρησιμοποίηση του σκάφους για την αλιεία με τα λοιπά αλιευτικά εργαλεία που περιλαμβάνονται στην επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους, τηρουμένων όλων των λοιπών γενικών ή ειδικών διατάξεων ρύθμισης της αλιείας και χρησιμοποίησης αλιευτικών εργαλείων.

7. Οι ιδιοκτήτες των αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών στους οποίους χορηγείται «άδεια αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού» υποχρεούνται:

• να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όλες τις οδηγίες και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας και τις Λιμενικές Αρχές καθώς και τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παρέχοντας σε αυτές κάθε στοιχείο σχετικό με την αλιεία των πιο πάνω ειδών.

• να παρέχουν στη διοίκηση όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες, που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας.

8. Η «άδεια αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού» ανακαλείται μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η παρακολούθηση των αποθεμάτων καταδεικνύει ότι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθορισθεί.

9. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης για την διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού θεσπίζονται τα κάτωθι μέτρα:

α. Πρόσθετη απαγόρευση της αλιείας για τα επαγγελματικά σκάφη που αλιεύουν με δίχτυ τράτας βυθού σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια από 24 έως και 31 Δεκεμβρίου και από 24 έως και 31 Μαΐου κάθε έτους.

β. Απαγόρευση της αλιείας για τα επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας που αλιεύουν με στατικά δίχτυα και παραγάδια στοχεύοντας άτομα του είδους του είδους Merluccius merluccius (μπακαλιάρος), καθόλο το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. Στοχευόμενη θεωρείται η αλιεία εφόσον στις πραγματοποιούμενες εκφορτώσεις τα άτομα του είδους Merluccius merluccius, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του συνολικού αριθμού των ατόμων που εκφορτώνονται.

10. Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66) διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, καθώς και τις ειδικές διατάξεις για την αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού που έχουν ληφθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν.δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 2 του ν. 1740/87, οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά στο Παράρτημα ΙΙ.

11. Οι παραβάτες της παρούσης απόφασης τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στον Καν (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α), επιφυλασσομένης της εφαρμογής των λοιπών ποινικών διατάξεων.

12. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν ανάποσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.