Αλλαγές στη χορήγηση άδειας Βοηθών Νοσηλευτών

Αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών

 

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 41143 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3850/21.07.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ7β/οικ.4756/ 2001 υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (Β’1082)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (Β’ 1082), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/2002 υπουργική απόφαση (Β’ 262) και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ.Π.69740/13/17-10-2014 υπουργική απόφαση (Β’ 2962), την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.63490/ 18-10-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 2939) και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.2786/11-1-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 103) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 οι περ. στ) και ζ) της αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«στ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) στην ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή

ζ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής” της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013, για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2024 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

2. Το πρώτο εδάφιο, της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (πρώην Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ., πρώην Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες».

3. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 η φράση «- για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου), βεβαίωση η οποία χορηγείται από τον φορέα κατόπιν εισήγησης του υπεύθυνου για την πρακτική άσκηση» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «- για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου), βεβαίωση η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο-η Νοσηλευτή/ τρια (ΠΕ ή ΤΕ) και τον Διοικητικό Υπεύθυνο».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται περ. ε) ως ακολούθως:

«ε) Σε Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που ιδρύονται και λειτουργούν εκτός νοσοκομείων και κλινικών βάσει του π.δ. 225/2000 (Α’ 191). Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο-η Νοσηλευτή/τρια (ΠΕ ή ΤΕ) και τον Διοικητικό Υπεύθυνο».

5. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3, στη φράση «στα ΙΕΚ του ν. 4186/2013» απαλείφεται η φράση «του ν. 4186/2013».

6. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, στη φράση «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013» απαλείφεται η φράση «του ν. 4186/2013».

7. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Απαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης

1) Οι πρακτικοί νοσοκόμοι που έχουν παρακολουθήσει το ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α’ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών.

2) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε θέσεις «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού» (Νοσοκόμοι, Βοηθοί θαλάμων, Τραυματιοφορείς – πλην ΕΚΑΒ, Φύλακες ασθενών) και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή διπλώματος ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ.

Για τις περ. 1 και 2 απαιτείται:
α) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών”.
β) Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (3, 6 και 12 μήνες).

3) α) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Προνοιακά Ιδρύματα, σε θέσεις «ΔΕ πρακτικών νοσοκόμων»
β) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Προνοιακά Ιδρύματα, Δημόσια ή Ιδιωτικά σε θέσεις «ΔΕ Βοηθών
Νοσηλευτών».
Για τις περ. α και β απαιτείται:
1. Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Βοηθών
Νοσηλευτών».
2. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (12, 6, 3 μήνες).

4) Όσοι πτυχιούχοι βοηθοί νοσηλευτές έχουν υπηρετήσει κατά τη στρατιωτική τους θητεία σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία ή σε Ιατρεία στρατοπέδων ή σε οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η απαλλαγή μπορεί να αφορά και μέρος του απαιτούμενου χρόνου πρακτικής άσκησης, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί μετά το πέρας της θητείας. Για την απαλλαγή απαιτείται, πέραν του προβλεπόμενου πτυχίου / διπλώματος, βεβαίωση από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ή αναλυτικό Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης για την απόδειξη της θητείας σε ιατρεία στρατοπέδων ή σε οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργική απόφαση.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης