Αλλαγές στη διαδικασία επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης

Αλλαγές στη διαδικασία επιδότησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – Θέρμανσης

 

Νόμος 4982/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 195/15.10.2022
Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Άρθρο 94
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης – Τροποποίηση άρθρου 178 ν. 4972/2022

1. Στο άρθρο 178 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) τροποποιούνται: α) η παρ. 1 αα) στο δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη της λέξης «άπαξ» και με την αντικατάσταση των λέξεων «και τους εισαγωγείς καυσίμων» από τις λέξεις «τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ και τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές», αβ) στο τρίτο εδάφιο, ως προς τον τρόπο υπολογισμού του τελικού συνολικού ύψους της επιδότησης, β) στην παρ. 2 βα) με την προσθήκη παραπομπής στην παρ. 1 και ββ) με τη διαγραφή της φράσης «από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες» και το άρθρο 178 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 178
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης – Θέρμανσης

1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 14.10.2022 έως την 31.12.2022 από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο άπαξ επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές, ως δικαιούχους της επιδότησης.

Το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3054/2002 (Α’ 230), στην εσωτερική αγορά από τους ως άνω δικαιούχους της επιδότησης προς τα πρατήρια καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς καταναλωτές.

 

 

 

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης που διατίθενται κατά την παρ. 1 στην εσωτερική αγορά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

ΚΥΑ. Πως καταβάλλεται η επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.».

 

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)(https://www.odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link), της πηγής προέλευσης