Αλλαγές στην ασφάλιση των εργαζομένων που αμείβονται με μπλοκάκι

Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για την διαδικασία αντιρρήσεων στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ενός ασφαλισμένου στο καθεστώς ασφάλισης που διέπει τα μπλοκάκια (δελτία παροχής υπηρεσιών)

Στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων εμπίπτουν μη μισθωτοί, αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (σ.σ. μπλοκάκι) και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους από το “μπλοκάκι” προέρχεται από την απασχόλησή τους, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, σε ένα έως και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με συνέπεια, την αναλογική εφαρμογή στους εν λόγω ασφαλισμένους των διατάξεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Επισημαίνεται ότι από τις εν λόγω ρυθμίσεις καταλαμβάνεται και ο ασφαλισμένος δικηγόρος, ο οποίος συμβάλλεται με δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία.

Αρμόδια Τοπική Διεύθυνση για την εφαρμογή των παραπάνω είναι η Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ που υπάγεται ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλισμένου, με βάση την έδρα του.

Διαδικασία για τη δήλωση της υπαγωγής από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη

Η υπαγωγή του ασφαλισμένου στην εν λόγω ρύθμιση απεικονίζεται μέσα από τη διενέργεια δήλωσης των στοιχείων του από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη μέχρι και τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα, από εκείνον κατά τον οποίο ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το συγκεκριμένο καθεστώς.

Επίσης, ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης υποβάλλει όμοια δήλωση και για τη διακοπή της υπαγωγής στη ρύθμιση, μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της προαναφερόμενης ρύθμισης.

Ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τον ασφαλισμένο για τις δηλώσεις που έχει υποβάλει ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης του. Ο ασφαλισμένος καλείται είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός 30 ημερών από τότε που έλαβε γνώση είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής.

Περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη
Αν ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης δεν υποβάλει τις προαναφερόμενες στην προηγούμενη ενότητα δηλώσεις, ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος υποβάλλει, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, ή μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δήλωση, αντίστοιχα, περί υπαγωγής στη ρύθμιση ή περί διακοπής της υπαγωγής του στη ρύθμιση, δηλώνοντας:

Τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου του (επωνυμία, ΑΦΜ, κλπ) και συνυποβάλλοντας κάθε στοιχείο αποδεικτικό της δήλωσής του (δελτίο παροχής υπηρεσιών, σύμβαση κ.λπ.).

Ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει άμεσα, και με κάθε πρόσφορο μέσο, τον αντισυμβαλλόμενο για τις δηλώσεις του ασφαλισμένου και τον καλεί είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός 30 ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής, σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα.

Διαδικασία αντιρρήσεων

1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, εντός 30 ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο ασφαλισμένος.

2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλονται εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ εντός 30 ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο αντισυμβαλλόμενος.

Επισημάνσεις:

– Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω, η δήλωση του ετέρου μέρους θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

– Δηλώσεις και αντιρρήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.1.2017 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, υπάγονται στις διατάξεις αυτής και θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

– Δηλώσεις υπαγωγής-διακοπής στη ρύθμιση ή αντιρρήσεις αντισυμβαλλόμενου – εργοδότη ή ασφαλισμένου, οι οποίες παρ’ όλο που αναγράφονται ως αντιρρήσεις δεν στρέφονται κατά δήλωσης ασφαλισμένου ή αντισυμβαλλόμενου αντίστοιχα και ισοδυναμούν με δήλωση υπαγωγής ή διακοπής υπαγωγής στη ρύθμιση αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο από την αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ στον ασφαλισμένο ή στον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη, αντίστοιχα προς ενημέρωσή του.

Στη συνέχεια, μπορεί είτε να αποδεχτεί τη δήλωση εντός 30 ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης, είτε να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά αυτής, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Διαδικασία έκδοσης Αποφάσεων επί των αντιρρήσεων από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αντιρρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ (σύμφωνα με την έδρα του αντισυμβαλλόμενου).

Οι αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα παραπάνω:

α) εκ μέρους του ασφαλισμένου σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του αντισυμβαλλόμενου ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης εντός 30 ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο ασφαλισμένος.

β) εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του ασφαλισμένου ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης εντός 30 ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο αντισυμβαλλόμενος.

Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, κατά περίπτωση, θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση:

– Θα κρίνεται η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής ή διακοπής της υπαγωγής του ασφαλισμένου στη ρύθμιση, μετά τη διενέργεια ασφαλιστικού ελέγχου (σύμβαση, συμφωνητικό, δελτίο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.),

– Θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ασφαλισμένος υπάγεται ή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και

– Θα εκδίδεται σχετική απόφαση η οποία αποστέλλεται συστημένα και στον ασφαλισμένο και στον αντισυμβαλλόμενο