Αλλαγές στην έκδοση επικουρικών συντάξεων λόγω αναπηρίας

Αριθμ. 604326 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6738/27.12.2022
Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ αναλυτικά ως ακολούθως:

Από τα Τμήματα Α’ Απονομής Συντάξεων Νομικών και Γ’ Απονομής Συντάξεων Μηχανικών της Διεύθυνσης Δ’ Απονομής Συντάξεων και από το Τμήμα Ε’ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Γ’Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας.

β. Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων λόγω αναπηρίας.

γ. Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας.

δ. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.

Στις ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων:

α. Στα Τμήματα Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας της Υποδιεύθυνσης Αναπηρίας και στα Τμήματα Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων της Υποδιεύθυνσης Ατυχημάτων της ΣΤ’ Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

β. Στα Τμήματα Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας και Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων της Υποδιεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης Συντάξεων της ΣΤ’ Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.