Αλλαγές στις άδειες και τα παράβολα των μικρών σκαφών

Αριθμ. 2133.1/31645/2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 2909/03.05.2023
Κύρωση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23 «Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Κυρώνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 «Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών»:
Τροποποίηση του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23
«Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει,
β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφάλειας» (Α’ 39), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
ε) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας τροποποίησης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/6091/2023/26-01-2023 εισηγητικό σημείωμα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ.,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23

Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθμ. 23 «Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών», που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2122/01/2000/11-02-2000 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 231), όπως ισχύει, τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:

1. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Με την καταχώριση της μεταγραφής του σκάφους, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους.
Εφόσον η μεταγραφή αφορά σε ποσοστό άνω του 50%, η άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους παύει να ισχύει, παραδίδεται στη Λιμενική Αρχή ή, σε περίπτωση απώλειάς της, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, και εκδίδεται νέα άδεια εκτέλεσης πλόων στο όνομα του/των παρόντος/ων ιδιοκτήτη/τών, με την υποβολή μόνο του δικαιολογητικού της υποπερ. (2) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η νέα άδεια ισχύει: ί) μέχρι να συμπληρωθούν δύο (02) έτη από την τελευταία επιθεώρηση, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό σκάφος ή ίί) για τέσσερα (04) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους έως και δέκα (10) μέτρων ή ίίί) μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας εκτέλεσης πλόων που έπαυσε να ισχύει, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων.
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καταχωρίζονται και στην άδεια αλιείας του σκάφους, εφόσον υπάρχει»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους ισχύει για δύο (2) έτη, ενώ του ερασιτεχνικού ισχύει για τέσσερα (4) έτη. Η ανανέωσή της για δύο (2) ή τέσσερα (4) έτη αντίστοιχα, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.

(α) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους καταβάλλονται:
(αα) e-παράβολο ύψους 20 ευρώ κατηγορίας «Λοιπές κατηγορίες» [1042] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματική» [3092].
(αβ) Είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

(β) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλονται:
(βα) e-παράβολο ύψους 50 ευρώ κατηγορίας «Θαλάσσια αναψυχή» [1044] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους έως 10 μ. ερασιτεχνική» [6293].
(ββ) Είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.,

(γ) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά:
(γα) e-παράβολο ύψους 519,15 ευρώ κατηγορίας «Θαλάσσια αναψυχή» [1044] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους από 10 μ. έως 12 μ. ερασιτεχνική» [4845]. (γβ) Εκατό (100) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
(γγ) e-παράβολο ύψους 90 ευρώ κατηγορίας «Παράβολο χαρτοσήμου» [1045] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους από 10 μ. έως 12 μ. ερασιτεχνική» [4834].
(γδ) Εκατόν δέκα (110) ευρώ υπέρ ΝΑΤ».

3. Ο τίτλος του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 τροποποιείται σε «Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων» και η παρ. 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για την ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού σκάφους υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται το σκάφος, αίτηση του ιδιοκτήτη και το αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών. Το αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών δεν απαιτείται αν το σκάφος δεν ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ανώνυμη Εταιρεία κοινής ωφέλειας και, αντί αυτού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη, στην οποία δηλώνονται τα ανωτέρω. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αρκεί η υποβολή αίτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης ενός μόνον από τους συνιδιοκτήτες. Ειδικότερα:
α) Η ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε δύο (2) έτη, μετά από περιοδική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη της ισχύος της.
Για την ανανέωση της άδειας καταβάλλεται το ποσό που αναφέρεται στην υποπερ. (αβ) της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 16.
β) Η ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, με την υποβολή από τον ιδιοκτήτη του, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι “το σκάφος είναι σε καλή κατάσταση, φέρει όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την έκταση των πλόων και τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων του, είναι αυτά σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους για όσα προβλέπεται”.
Ειδικά για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων, υποβάλλεται και βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ότι “το σκάφος συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις του π.δ. 917/1979 (Α’ 257)», όπως ισχύει.
Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλεται το ποσό που αναφέρεται στην υποπερ. (ββ) της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 16.
Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 16».

4. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 αναριθμούνται σε παρ. 3 και 4, αντίστοιχα.

 
 

5. Μετά το άρθρο 19 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 προστίθεται άρθρο 19 Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 19 Α
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτήσεων

1. (α) Οι αιτήσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών μικρών σκαφών, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, διεκπεραιώνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e- ΔΛΑ).
(β) Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, υποβάλλονται στο e- ΔΛΑ τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποπερ. (1) και (3) της περ. α) της παρ. 1, των στοιχείων (ίί) και (ίίί) της υποπερ. (2) της περ. β) της παρ. 1 και της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.
(γ) Για την ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, υποβάλλονται στο e- ΔΛΑ τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, και του δευτέρου εδαφίου της περ. β) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
(δ) Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 24 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, υποβάλλονται στο e- ΔΛΑ τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών της περ. β) της παρ. 1 και της περ. γ) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
(ε) Πλέον των δικαιολογητικών των περ. (β), (γ) και (δ) ο ενδιαφερόμενος επισυνάπτει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και αληθή.

2. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 16 και 19 μνημονεύε-ται η ανανέωση/θεώρηση άδειας εκτέλεσης πλόων, νοείται η ανανέωση αυτής σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1.

3. Οι άδειες εκτέλεσης πλόων της παρ. 1, κατά την διάρκεια διενεργούμενων ελέγχων δύναται να επιδεικνύονται και από ηλεκτρονικά μέσα.».

Άρθρο 2
Ειδικές διατάξεις

Ειδικά για τη μεταγραφή, σε ποσοστό άνω των 50%, ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, του οποίου η άδεια εκτέλεσης πλόων εκδόθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η εκδιδόμενη νέα άδεια, κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9, ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας που έπαυσε να ισχύει, αλλά, σε κάθε περίπτωση, όχι πάνω από τέσσερα (04) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α) Η παρ. 3 του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23.
β) Τα Παραρτήματα Γ’ και Δ’ του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23.
Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2023
Ο Αρχηγός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης