Αλλαγές στις διατάξεις για το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας

Με διατάξεις σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις για το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας

 

Οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022

Άρθρο 40
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4963/2022

Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4963/2022 (Α’ 149), περί της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, προστίθενται οι λέξεις «ή εισαγγελικός» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας προΐσταται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν από την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του τρίτου εδαφίου. Ο συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός προΐσταται του συνόλου της υπηρεσίας της παρ. 1. Για την επιλογή του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας δημοσιεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μέριμνα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.»

Άρθρο 41
Κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 16Α ν. 4963/2022

Στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 16 Α του ν. 4963/2022 (Α’ 149), περί της σύστασης περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και περί της κατανομής των οργανικών θέσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «αντιστοιχούν» αντικαθίσταται από τη λέξη «κατανέμονται», β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων συστήνεται περιφερειακή υπηρεσία πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου τμήματος, στην οποία κατανέμονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις ως εξής: πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος. Οι οργανικές θέσεις του πρώτου εδαφίου εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.»

Άρθρο 42
Χρονική διάρκεια εισαγωγικής εκπαίδευσης του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4963/2022

Στην παρ. 1 του άρθρο 33 του ν. 4963/2022 (A’ 149), περί της εισαγωγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο μόνο εδάφιο, αα) προστίθενται οι λέξεις «του αστυνομικού τομέα», αβ) διαγράφονται οι λέξεις «για κάθε τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας» και αγ) η λέξη «τετράμηνης» αντικαθίσταται από τη λέξη «τρίμηνης», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, αμέσως μετά από την ανάληψη υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρακολουθεί ειδική εισαγωγική εκπαίδευση τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Το προσωπικό του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας παρακολουθεί υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια εντός του πρώτου εξαμήνου από την ανάληψη υπηρεσίας.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης