Αλλαγές στις θέσεις και μεταθέσεις αξιωματικών, Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων ΕΛΑΣ

Αλλαγές στις θέσεις και μεταθέσεις αξιωματικών, Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων ΕΛΑΣ

και ρυθμίσεις θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 82/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 201/30.10.2021
Ρυθμίσεις θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19 ν. 2800/2000

1. Οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, όπως η δεύτερη και τρίτη αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 47 του π.δ. 6/2018, αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας:
αα. Αντιστράτηγοι Αστυνομίας 5 θέσεις
αβ. Υποστράτηγοι Αστυνομίας 20 θέσεις
αγ. Ταξίαρχοι Αστυνομίας 65 θέσεις
αδ. Αστυνομικοί Διευθυντές 230 θέσεις
αε. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 500 θέσεις
αστ. Αστυνόμοι Α΄ 726 θέσεις
αζ. Αστυνόμοι Β’ 1.300 θέσεις
αη. Υπαστυνόμοι Α΄ και Υπαστυνόμοι Β’ 1.254 θέσεις

β. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων:
βα. Αστυνομικοί Διευθυντές 15 θέσεις
ββ. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 65 θέσεις
βγ. Αστυνόμοι Α ́ 130 θέσεις
βδ. Αστυνόμοι Β’ 260 θέσεις
βε. Υπαστυνόμοι Α ́ και Β’ 750 θέσεις

γ. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων.
γα. Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες 8.773 θέσεις
γβ. Αστυφύλακες 38.711 θέσεις».

2. Μετά την περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, προστίθενται περ. στ’ και ζ’, ως εξής:

«στ. Θέσεις γενικών καθηκόντων που προήχθησαν στο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008:
στα. Αστυνόμοι Β’ 200 θέσεις
στβ. Υπαστυνόμοι Α ́ και Β’ 140 θέσεις.

ζ. Θέσεις Υπαστυνόμων Α ́ και Β’ γενικών καθηκόντων που προήχθησαν στο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3686/2008».

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3686/2008

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3686/2008 τροποποιείται

2. Το άρθρο 6 του ν. 3686/2008 αντικαθίσταται

3. Οι παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 αντικαθίστανται και προστίθεται παρ. 11

4. Το άρθρο 8 του ν. 3686/2008 αντικαθίσταται

5. Το άρθρο 9 του ν. 3686/2008 αντικαθίσταται

6. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3686/2008 αντικαθίσταται

7. Το άρθρο 11 του ν. 3686/2008 αντικαθίσταται

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997

1. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, αντικαθίστανται

2. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 2Α του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, αντικαθίστανται

3. Η παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται

4. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), αντικαθίστανται

5. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση γ’

 
Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003

Το άρθρο 14 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Μεταθέσεις Αστυνόμων Β’, Υπαστυνόμων Α΄, Υπαστυνόμων Β’ Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων

1. Οι μεταθέσεις των Αστυνόμων Β’, Υπαστυνόμων Α΄ και Υπαστυνόμων Β’ των άρθρων 7 παρ. 7 και 9 παρ. 2 του ν. 3686/2008, Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων αποφασίζονται:
α. Από το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας και Διεύθυνσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής ή Θεσσαλονίκης, για μετάθεση σε Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας της, εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης.
β. Από τα Συμβούλια Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης για μετάθεση από και προς τις Διευθύνσεις της δικαιοδοσίας της.
γ. Από το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων για μετάθεση από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη και μόνο σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθώς και για μετάθεση από και προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τις αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας.

2. Κατ’ εξαίρεση μεταθέσεις Αστυνόμων Β’, Υπαστυνόμων Α΄ και Υπαστυνόμων Β’ των άρθρων 7 παρ. 7 και 9 παρ. 2 του ν. 3686/2008, Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων από και προς Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης, μπορεί να διατάσσονται κατά το μήνα Αύγουστο και από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Οι μεταθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και αποφασίζονται το δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις που, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου, πρέπει να πληρωθούν. Η χορήγηση των φύλλων πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου. Αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις, το δεύτερο 10ήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

4. Για τις τακτικές μεταθέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης και Διεύθυνση Αστυνομίας ή άλλη αυτοτελή κεντρική Υπηρεσία που εδρεύει στη περιφέρεια τους αλλά δεν υπάγεται σ’ αυτές, των κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις.
β. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου και λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι αστυνομικοί των ανωτέρω βαθμών. Οι επιθυμούντες μετάθεση για τις θέσεις αυτές υποβάλλουν εντός του πρώτου 20ημέρου του μηνός Φεβρουαρίου αιτήσεις για Υπηρεσίες δύο (2) περιοχών μετάθεσης, κατ’ ανώτατο όριο. Κατά τον ίδιο χρόνο υποβάλλονται και οι αιτήσεις για Υπηρεσίες της ιδίας περιοχής μετάθεσης, αρμοδιότητας του κατωτέρου Συμβουλίου μεταθέσεων. Οι αιτήσεις περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου.
γ. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση το τρίτο 10ήμερο Μαΐου και με πρακτικό του αποφασίζει τις μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου οι αποφασισθείσες μεταθέσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
δ. Οι μετατιθέμενοι στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής ή Θεσσαλονίκης, κατανέμονται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων στις Διευθύνσεις της δικαιοδοσίας τους. Οι τοποθετήσεις σε επιμέρους Υπηρεσίες των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων Αστυνομίας και των ισότιμων Υπηρεσιών, γίνονται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και η χορήγηση των φύλλων πορείας πραγματοποιείται σταδιακά μέχρι την 31η Αυγούστου.
ε. Το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες κατά Διεύθυνση Αστυνομίας ή άλλη εξομοιούμενη με αυτή Υπηρεσία κενών οργανικών θέσεων σε Αστυνόμους Β’, Υπαστυνόμους Α΄ και Υπαστυνόμους Β’ των άρθρων 7 παρ. 7 και 9 παρ. 2 του ν. 3686/2008, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες που πρέπει να πληρωθούν κατά το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτήσεις ακυρώσεως που προέκυψαν από τις τακτικές μεταθέσεις. Οι θέσεις θα καλύπτονται από Αστυνόμους Β’, Υπαστυνόμους Α΄ και Υπαστυνόμους Β’ των άρθρων 7 παρ. 7 και 9 παρ. 2 του ν. 3686/2008, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες που ζητούσαν μετάθεση για τις Υπηρεσίες αυτές και μνημονεύονται στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων. Σε περίπτωση που οι ως άνω θέσεις Αστυφυλάκων δεν καλύπτονται από τις εκκρεμείς αιτήσεις του πίνακα τακτικών μεταθέσεων, καλύπτονται με τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων».

Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνιστώνται νέες ισάριθμες οργανικές θέσεις αξιωματικών για τους Yπαστυνόμους B’ και Yπαστυνόμους A’ που προήχθησαν στο βαθμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008, όπως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στην υποπερ. στβ’ της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000.

2. Το αστυνομικό προσωπικό που προάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 ή το αστυνομικό προσωπικό που καταλαμβάνει νέα οργανική θέση, κατά τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις στα’ και στβ’ της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, όπως ισχύει, μόνο για το έτος 2021, μετατίθεται από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 π.δ. 100/2003 και σύμφωνα με το βαθμό και την οργανική θέση που οι αιτούντες καταλαμβάνουν, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης μετάθεσης.

3. Οι Ανθυπαστυνόμοι που υπέβαλαν, το Δεκέμβριο του 2020, αίτηση για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008, μόνο για το έτος 2021, εφόσον κριθούν ευμενώς από τα αρμόδια συμβούλια κρίσης, θα προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης προαγωγής.

4. Όσοι Αστυνόμοι Α΄ του ν.δ. 649/1970 αποφοίτησαν από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) τα έτη 2001 και έπειτα, θεωρούνται ότι προήχθησαν στο βαθμό αυτό, από την ημερομηνία που προήχθη στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος Αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αναλυτικά το κείμενο του προεδρικού διατάγματος 82/2021 ΦΕΚ Τεύχος A’ 201/30.10.2021