Αλλαγές στον ΦΠΑ νησιών από 01-10-2015

Αλλαγές στον ΦΠΑ νησιών από 01-10-2015

κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ B 2115 – 30.09.2015), για την κατάργηση της μείωσης των συντελεστών κατά 30% στον ΦΠΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
Δελτίο Τύπου

Αλλαγές στον ΦΠΑ νησιών από 01.10.2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ B 2115 – 30.09.2015), για την κατάργηση της μείωσης των συντελεστών κατά 30% στον ΦΠΑ

Με την απόφαση αυτή από 01.10.2015 στα νησιά Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος θα ισχύσουν οι συντελεστές 6%, 13% και 23% που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. Είναι σαφές ότι η εξέλιξη αυτή είναι για την κυβέρνηση πολιτική αναγκαιότητα (και όχι επιλογή) που προκύπτει από τη συμφωνία με τους θεσμούς και βασικό στάδιο για να προχωρήσει η αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα.

Τα προβλήματα των νησιών μας είναι γνωστά και αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε πολλούς τομείς. Ειδικά για τα θέματα φορολογίας, επισημαίνουμε:

1. Όπως αναλυτικά έχει συμφωνηθεί (από τον Ιούλιο 2015, στις προαπαιτούμενες δράσεις) οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ θα αναθεωρηθούν το 2016, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από την φοροδιαφυγή, θα είναι μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα. Στην κατεύθυνση αυτή επικεντρώνει όλο το οικονομικό επιτελείο τις προσπάθειές του.

2. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα θεσπιστούν κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, για την αποζημίωση των κατοίκων εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Στις αλλαγές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην φορολογία εισοδήματος, θα υπάρξουν τέτοια μέτρα.

3. Οι φορολογικοί έλεγχοι στην τουριστική περίοδο, δημιουργούν ένα νέο φορολογικό τοπίο, τα έσοδα του οποίου θα επιτρέψουν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα ανακουφίσουν πολίτες και επιχειρήσεις.

4. Η επιλογή των προαναφερόμενων νησιών, έγινε με μετρήσιμα, ενιαία και διαφανή κριτήρια, όπως θα γίνει και για τις άλλες δύο ομάδες νησιών (από 1.6.2016 και 1.1.2017). Τα απομακρυσμένα νησιά θα μπουν στην τελευταία ομάδα. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ρόδος με βάση κριτήρια όπως ο πληθυσμός (115.490) και οι αφίξεις τουριστών το 2014 που ξεπέρασαν τα 2 εκ.Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ B 2115 – 30.09.2015
Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α ́ 94).
β) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 116).
2. Την αναγκαιότητα του καθορισμού της πρώτης ομάδος νησιών στα οποία καταργείται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30%, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Νόμου 2859/2000.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α ́ 248), όπως ισχύει, από 1ης Οκτωβρίου 2015 εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου: Θήρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος Σκιάθος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ