Αλλαγές στον υπολογισμό επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος

Αλλαγές στον υπολογισμό της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/38024/1432 – ΦΕΚ τεύχος Β 1956/19.04.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση» (Β’ 5402).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/ 1763/18.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Προκειμένου η επιδότηση να υπολογισθεί και να εφαρμοσθεί επί της καταμετρηθείσας κατανάλωσης των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές, που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 11ψήφιο αριθμό παροχής δικαιούχου, χρονική περίοδο που ο συγκεκριμένος πελάτης ανήκει σε μία από τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας και εφόσον δεν έχουν προκύψει αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 7, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Μαΐου 2022:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμό κατανάλωσης του άρθρου 3, αλλά και την αναφερόμενη μεθοδολογία επιμερισμού που περιγράφεται στο ίδιο άρθρο και

β) τους προμηθευτές στους οποίους ανήκαν κατά την περίοδο αυτή.

4. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων, οι οποίες δεν είχαν καταμετρηθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2022 και διορθώσεις ή συμπληρώσεις ελλιπών μετρήσεων ενέργειας. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

 
5. Ο ΔΑΠΕΕΠ εντός 15 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και τα ποσά που έχουν ήδη πιστωθεί στους Προμηθευτές, προβαίνει, ύστερα από έλεγχο των ανωτέρω, σε εκκαθάριση και εκτελεί τις σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές για την απόδοση του συνόλου της επιδότησης του άρθρου 3.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικά: Επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών ή μη καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων χαμηλής τάσης