Πως εκδίδεται η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού

Πως εκδίδεται η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού

Αλλαγή στην έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού

 

Ηλεκτρονικά η βεβαίωση εμβολιασμού (πιστοποιητικό εμβολιασμού) κατά του κορονοϊού COVID-19

 

Αριθμ. 3645 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2876/01.07.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1163/17.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης» (Β’ 114).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 1163/17.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 114) ως εξής:

«Άρθρο 1
Λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, μετά τη διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης πλήρους ή μερικού εμβολιασμού ή την έκδοση βεβαίωσης νόσησης και εμβολιασμού. Η ανωτέρω βεβαίωση, ως ειδική έκφανση του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ατόμου στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εμπεριέχει το όνομα, το επώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), την ημερομηνία εμβολιασμού (μόνη συνεδρία στην περίπτωση μονοδοσικού τύπου εμβολίου, 1η και 2η συνεδρία στην περίπτωση πολυδοσικού τύπου εμβολίου ή 1η συνεδρία στην περίπτωση βεβαίωσης μερικού εμβολιασμού), το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός, τον τύπο του εμβολίου και την τυχόν ημερομηνία νόσησης του φυσικού προσώπου και εκδίδεται για αποκλειστικά ατομική χρήση.

2. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

3. Η είσοδος των φυσικών προσώπων-χρηστών στην Πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020.

4. Για τον σκοπό της έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, η Πλατφόρμα διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, με το Μητρώο ΑΜΚΑ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, από τα οποία αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.

5. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, στην οποία λειτουργεί το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19, υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω στοιχείων, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 1163/17.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β 114)
Πρόκειται για ιατρικό έγγραφο, λειτουργεί ως βεβαίωση ιατρικής πράξης και αφορά όσους πολίτες έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου

  

 

Η βεβαίωση εμβολιασμού (πιστοποιητικό εμβολιασμού) κατά της νόσου COVID-19 είναι διαθέσιμη από την επόμενη ημέρα της δεύτερης δόσης του εμβολίου στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/pistopoietiko-emboliasmou

 

Σημειώνεται ότι υφίσταται δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης και μέσω των ΚΕΠ

 

Οι ενδιαφερόμενοι ταυτοποιούνται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους και εκδίδουν αυτόματα τη βεβαίωση, η οποία περιλαμβάνει τον τύπο του εμβολίου που χορηγήθηκε, καθώς και τις ημερομηνίες και τα εμβολιαστικά κέντρα που διενεργήθηκαν οι εμβολιασμοί.

 

Για την αποφυγή πλαστογράφησης, η ψηφιακή βεβαίωση εμβολιασμού διαθέτει επίσης ψηφιακή σφραγίδα, κωδικό επαλήθευσης και κωδικό QR, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητάς της