Αλλαγή στην εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων

Αριθμ. 2133.1/10957 – ΦΕΚ Τεύχος Β 784/15.02.2023
Κύρωση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Κυρώνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών»:

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38

Το πέμπτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών», που εγκρίθηκε με την αριθμ. 2122/10/04/28-4-2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 748), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα εκμισθούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σκάφη που είναι ολικού μήκους άνω των επτά (07) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων είναι ανοικτού τύπου (ΟΡΕΝ), ενώ υπερκατασκευή (σπιράγιο) για σκοπούς κυρίως καιροπροστασίας είναι επιτρεπτή».

Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2023
Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

H παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως