Αμοιβές μηχανικών για μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Αμοιβές μηχανικών για μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Αμοιβές για την εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)

 

Για τον προσδιορισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά ο αριθμός και το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας (βάσει της εκάστοτε τελευταίας εθνικής Απογραφής Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ), τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οικισμού (παραδοσιακός, ιστορικός τόπος, παραλιακός), το εμβαδόν της ΔΕ, ο χαρακτήρας αυτής (αστικός, νησιωτικός) και η μελετητική ωριμότητα

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3572/04.08.2021
Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 νόμου 4447/2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

I. Καθορίζονται προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) ως εξής:

Α. 1. Η αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ).

2. Για τον προσδιορισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά ο αριθμός και το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών της ΔΕ (βάσει της εκάστοτε τελευταίας εθνικής Απογραφής Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ), τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οικισμού (παραδοσιακός, ιστορικός τόπος, παραλιακός), το εμβαδόν της ΔΕ, ο χαρακτήρας αυτής (αστικός, νησιωτικός) και η μελετητική ωριμότητα (ύπαρξη για τη Δ.Ε. κυκλοφοριακών μελετών, εγκεκριμένου ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/1997).

Β. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:

1. α. για οικισμούς με πληθυσμό 

– μέχρι 500 κατ.   2.300 €
– από 501 έως 2.000 κατ.   4.600 €
– από 2.001 έως 4.000 κατ.   18.400 €
– από 4.001 έως 9.000 κατ.   45.900 €
– από 9.001 έως 50.000 κατ.   79.600 €
– από 50.001 έως 100.000 κατ.   107.500 €
– από 100.001 έως 300.000 κατ.   168.000 €
– από 300.001 έως 500.000 κατ.   199.100 €
– μεγαλύτερους από 500.000 κατ.   391.600 €

β. Οι αμοιβές της προηγουμένης παραγράφου (α) προσαυξάνονται σε περιπτώσεις οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι:

βα) είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί ή ως ιστορικοί τόποι βάσει του άρθρου 6 του νόμου 4067/2012 ή του νόμου 3028/2002 αντιστοίχως, ή βάσει προγενεστέρων αντιστοίχων διατάξεων, κατά 10 %,

ββ) είναι παραλιακοί κατά την έννοια της παρ. 1.β του άρθρου 2 του από 24-4/3-5-1985 π.δ. (Δ’ 181), κατά 10 %,

βγ) πληρούν αμφότερα τα ανωτέρω (βα) και (ββ) χαρακτηριστικά, κατά 20 %.

γ. Η αμοιβή (Α1) για τη ΔΕ σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους αμοιβών για κάθε οικισμό της ΔΕ (αναλόγως του πληθυσμού του και της τυχόν προσαύξησης των περιπτώσεων της υποπαραγράφου (β).

2. α. για ΔΕ με εμβαδόν
β. Η αμοιβή (Α2) για τη ΔΕ προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα βάσει του εμβαδού της.

3. Η αμοιβή (Α3) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, προκύπτει με άθροιση των επιμέρους αμοιβών (Α1) και (Α2), ήτοι (Α3) = (Α1) + (Α2).

4. Η αμοιβή (Α3) υπόκειται σε προσαυξήσεις στις εξής περιπτώσεις:

α. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή Αστικότητας» (ΣΑ), ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:
ΣΑ = 20% επί τον λόγο του συνολικού πληθυσμού της Δ.Ε. που κατοικεί σε οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 9.000 κατοίκων («αστικός πληθυσμός») προς τον συνολικό πληθυσμό της Δ.Ε., ήτοι:
ΣΑ = 20% Χ («αστικός πληθυσμός» ΔΕ/συνολικός πληθυσμός ΔΕ).
Βάσει των ανωτέρω, η προσαύξηση της αμοιβής (Α3) με την εφαρμογή του ΣΑ, δύναται να κυμανθεί από 0% έως 20% κατά περίπτωση,

β. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή Νησιωτικότητας» (ΣΝ), ο οποίος ισούται με 10% και εφαρμόζεται όταν η ΔΕ αναφέρεται σε νησί με συνολικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 5.000 κατοίκων,

γ. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή Κυκλοφοριακών Μελετών» (ΣΚΜ) ο οποίος ισούται με 10% και εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία η ΔΕ πληροί αμφότερες τις εξής προϋποθέσεις,

γα) Ο «Συντελεστή Αστικότητας» (ΣΑ) της ΔΕ ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 %,

γβ) Για έναν (1) τουλάχιστον οικισμό της ΔΕ με πληθυσμό μεγαλύτερο των 9.000 κατοίκων, δεν έχει εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη ή Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),

δ. Η αμοιβή (Α4) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, μετά τις τυχόν κατά περίπτωση προσαυξήσεις, προκύπτει με άθροιση της αμοιβής (Α3) και των τυχόν προσαυξήσεων αυτής, ήτοι: (Α4) = (Α3) + [(Α3)x(ΣΑ)] + [(Α3)x(ΣΝ)] + [(Α3) x (ΣΚΜ)].
Διευκρινίζεται ότι λόγω των προϋποθέσεων εφαρμογής εκάστου των ανωτέρω Συντελεστών προσαύξησης της αμοιβής, είναι αδύνατη η ταυτόχρονη εφαρμογή και των τριών στην ίδια ΔΕ.

5. α. Η αμοιβή (Α4) μειώνεται συναρτήσει της ωριμότητας τυχόν υφιστάμενου σχεδιασμού, βάσει του κατά περίπτωση ισχύοντος Συντελεστή Ωριμότητας (ΣΩ), ως εξής:

αα) Για ΔΕ με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, εγκεκριμένο κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 40%.

αβ) Για ΔΕ με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, εγκεκριμένο κατά τη χρονική περίοδο από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 30%.

αγ) Για ΔΕ με μελέτη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, της οποίας έχει παραληφθεί αρμοδίως προσωρινά ή οριστικά το στάδιο Β1 ή Β2, κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 25%.

αδ) Για ΔΕ με μελέτη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, της οποίας έχει παραληφθεί αρμοδίως προσωρινά ή οριστικά το στάδιο Α, κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 20%.

β. Η αμοιβή (Α5) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, μετά την τυχόν μείωση αυτής κατά τα ανωτέρω, προκύπτει ως η διαφορά της αμοιβής (Α4) μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού που προκύπτει βάσει του «Συντελεστή Ωρίμανσης» (ΣΩ), ήτοι:
(Α5) = (Α4) – [(Α4) x (ΣΩ)]

6. Η αμοιβή (Α5) είναι η συνολική αμοιβή της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ για τη ΔΕ.. Σε περίπτωση που η ανατιθέμενη μελέτη περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1) ΔΕ του ίδιου Δήμου (όπως πχ. ΔΕ α, ΔΕ β, …), η συνολική αμοιβή προκύπτει από το άθροισμα των αμοιβών κάθε ΔΕ της ανατιθέμενης μελέτης, ήτοι: (Α5 συν) = (Α5 α) + (Α5 β) + ….
Σε περίπτωση που η ανατιθέμενη μελέτη περιλαμβάνει ΔΕ από όμορους Δήμους, η συνολική αμοιβή προκύπτει από το άθροισμα των αμοιβών κάθε ΔΕ της μελέτης προσαυξανόμενο κατά 10%, ήτοι: (Α5’ συν) = (Α5 συν) + [(Α5 συν) x 10%].

7. Η ελάχιστη κατώτατη συνολική αμοιβή εκπόνησης Κύριας Μελέτης ΤΠΣ για τη ΔΕ ορίζεται σε 85.000 ευρώ.

 
8. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή (Ατ) της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ που προκύπτει βάσει των σημείων (6) ή (7) ανωτέρω, αναπροσαρμόζεται βάσει του συντελεστή (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει, που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (Β’ 2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/ 2.8.2017 (Β’ 2724).

9. α. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή (Ατ) της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται μεταξύ μελέτης κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και μελέτης κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) κατά περίπτωση ως εξής:
αα) για τις ΔΕ των Δήμων της Χωρικής Ενότητας Αθήνας – Πειραιά (παρ. 2.α του άρθρου 8 του ν. 4277/2014 Α΄ 156), τις ΔΕ των Δήμων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία (1) ΔΕ της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΠΘ) του άρθρου 7 παρ. Α της «Έγκρισης αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντικής έγκρισης αυτού» (ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020), καθώς και τις ΔΕ άλλων Δήμων οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία (1) ΔΕ με ποσοστό πληθυσμού που κατοικεί σε οικισμούς μεγαλύτερους των 9.000 κατοίκων («αστικού πληθυσμού» της παρ. 3.α) μεγαλύτερο ή ίσο του 80%: μελέτη κατηγορίας 01: ποσοστό 40%, μελέτη κατηγορίας 02: ποσοστό 60%. αβ) για τις ΔΕ των υπολοίπων Δήμων: μελέτη κατηγορίας 01: ποσοστό 50%, μελέτη κατηγορίας 02: ποσοστό 50%.

β. Από την αμοιβή της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ, ποσοστό 10 % αντιστοιχεί στην Συγκοινωνιακή/Κυκλοφοριακή υποενότητα αυτής που περιλαμβάνει και τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (μελέτη κατηγορίας 10 – Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες). Το ποσό της εν λόγω αμοιβής αντλείται από τις αμοιβές των μελετών κατηγορίας 01 και 02, κατ’ αντιστοιχία με τα ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενα ποσοστά επιμερισμού.

10. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή Ατ της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται σε 70 % για την Α’ φάση της μελέτης και 30 % για τη Β’ φάση της μελέτης. Η προκαταβολή συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου με την παράδοση της Α’ φάσης.

Γ. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/15.04.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων» (Β’ 1470) παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μελετών των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί η διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησής τους δυνάμει της ανωτέρω υπουργική απόφασης.

II. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως