Ανακήρυξη συνδυασµών και υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2014

Δημοτικές εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πληροφορίες : Θ. Φλώρος
Τηλέφωνα: 213 136 1131
Φαξ: 210 374 1140
E-mail: [email protected]

Αθήνα 28 Απριλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 16959 (pdf)

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή αποφάσεων ανακήρυξης συνδυασµών και υποψηφίων για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( Α 87), τη δέκατη πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία το Πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να προχωρήσει άµεσα στη δηµιουργία του έντυπου υλικού των εκλογών, το οποίο περιλαµβάνει τις ονοµασίες των συνδυασµών και των επικεφαλής τους.

Με την υφιστάµενη µορφή και τον όγκο που έχουν σήµερα οι αποφάσεις ανακήρυξης των συνδυασµών και των υποψηφίων δηµάρχων καθώς και αντίστοιχα των περιφερειαρχών, καθίσταται δυσχερής η διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασία τους.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι από τις αποφάσεις ανακήρυξης αξιοποιούνται µόνο τα στοιχεία:

• της ονοµασίας κάθε συνδυασµού

• του επικεφαλής κάθε συνδυασµού

κρίνεται σκόπιµο να αποστέλλεται αρχικά µέρος αυτής, προκειµένου να αποµονωθεί η πληροφορία που χρειάζεται να µεταδοθεί επειγόντως στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Για το σκοπό αυτό προτείνεται το συνηµµένο υπόδειγµα απόφασης έτσι ώστε:

-Να είναι εύκολο για το Πρωτοδικείο να αποµονώσει το µέρος της απόφασης που περιέχει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποσταλούν στη ∆ιεύθυνση Εκλογών.

-Να είναι εύκολη η αποστολή, που θα µπορεί να γίνει ακόµα και µε fax (1-2 σελίδες) ή όποιον άλλο τρόπο επιλέξει το Πρωτοδικείο και µπορεί να υποστηρίξει (πχ σάρωση κλπ).

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη µορφή το κάθε Πρωτοδικείο θα µεταδώσει στη ∆ιεύθυνση Εκλογών άµεσα το σκέλος του διατακτικού της απόφασης στο υπό στοιχείο 1 (βλέπε συνηµµένο υπόδειγµα), µε τους τρόπους που θα προσδιορισθούν παρακάτω.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διορθώσεις ή ορθές επαναλήψεις, σηµειώνονται τα εξής:

-Εφόσον οι διορθώσεις αφορούν στα συνοπτικά στοιχεία συνδυασµών του σκέλους του διατακτικού υπό στοιχείο 1 (βλέπε υπόδειγµα), πρέπει να αποσταλεί εκ νέου άµεση και επείγουσα ενηµέρωση στη ∆ιεύθυνση Εκλογών.

-Για οποιαδήποτε άλλη µεταβολή (πχ σε ονόµατα υποψηφίων, προσθήκη/αφαίρεση υποψηφίου κλπ), δεν απαιτείται επείγουσα ενηµέρωση και αρκεί η αποστολή νέου αντιγράφου.

Τέλος, σηµειώνουµε ότι µπορεί να αποσταλεί το σύνολο της απόφασης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αρκεί να αποτελεί ένα και µοναδικό αρχείο (µορφής PDF, doc κλπ), δηλαδή να µην είναι διασπασµένο σε περισσότερα του ενός αρχεία.

Εφόσον υιοθετηθεί η προτεινόµενη µορφή παρακαλούµε να αποσταλεί το σκέλος της απόφασης µε fax.

Για την άµεση και επείγουσα ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Εκλογών (σκέλος διατακτικού υπό στοιχείο 1), η αποστολή θα γίνει ως εξής:

Α. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας στο FAX: 2131361129 ή στα e-mail: [email protected] και [email protected].

Β. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρειες, Πελοποννήσου και ∆υτ. Ελλάδας στο FAX: 2131361129 ή στα e-mail:

[email protected]

και

[email protected].

Γ. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρεις Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, στο FAX: 21313641129 ή στα e-mail : [email protected] και [email protected]

∆. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρεις Βόρειου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης στο FAX: 2131361129 ή στα e-mail : [email protected] και [email protected].

Ε. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στο νοµό που υπάγεται στην περιφέρεια Αττικής στο FAX: 210-3741140 ή στο e-mail: [email protected]

και

ΣΤ. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο FAX: 2131361129 ή στο e-mail : [email protected]

Επίσης παρακαλούµε, αµέσως µετά την έκδοση των αποφάσεών σας για την ανακήρυξη των δηµοτικών και περιφερειακών συνδυασµών, να αποσταλεί επικυρωµένο αντίγραφο της πλήρους απόφασης στην οικεία περιφερειακή ενότητα της έδρας του Πρωτοδικείου και στη ∆ιεύθυνση (όπως γίνεται πάντα).

Οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται επίσης να προσφέρουν, εφόσον ζητηθεί, κάθε δυνατή υποστήριξη στα Πρωτοδικεία της χώρας και να είναι σε θέση να προσφέρουν στοιχεία στη ∆ιεύθυνση Εκλογών µε βάση το αντίγραφο που θα τους κοινοποιηθεί.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α

Πρωτοδικείο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Αριθµός Απόφασης ΝΝΝΝ/2014

Το πολυµελές Πρωτοδικείο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Αποτελούµενο από ……

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύµφωνα µε …..

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ανακηρύσσει τους ακόλουθους συνδυασµούς υποψηφίων ∆ηµάρχων και

Συµβούλων για τις δηµοτικές εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 στο ∆ήµο ΧΧΧΧΧΧΧΧ του Νοµού

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ήτοι:

1) Συνδυασµοί και Υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Α) Το συνδυασµό µε το όνοµα « ΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑ» και

έµβληµα…………. µε υποψήφιο δήµαρχο τον Επώνυµο Όνοµα του Πατρωνύµου Β) Το συνδυασµό µε το όνοµα « ΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒ» και

έµβληµα…………. µε υποψήφιο δήµαρχο τον Επώνυµο Όνοµα του Πατρωνύµου Γ) Το συνδυασµό µε το όνοµα « ΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓΓ» και

έµβληµα…………. µε υποψήφιο δήµαρχο τον Επώνυµο Όνοµα του Πατρωνύµου

2) Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Για το συνδυασµό Α) « ΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑ»

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1

1)Επωνυµία 1

2)Επωνυµία 2

3)……..

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 2

1)Επωνυµία 1

2)Επωνυµία 2

3) ….

————————

Αθήνα, 2 Μαΐου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 17760

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πληροφορίες: Κίμων Σιδηρόπουλος
e-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 213-1364321
FAX: 213-1364383

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη συνδυασμών

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, για την εύρυθμη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεών τους προωθείται και ενθαρρύνεται τόσο από τις Συνταγματικές διατάξεις (άρθρο 102, παρ. 2), όσο και από τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 13 του ν. 3852/ 2010). Η συμμετοχή αυτή των πολιτών υπόκειται, όμως, στην πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, τις οποίες ο νομοθέτης θεσπίζει με γνώμονα ότι τα πρόσωπα των υποψηφίων και τους συμμετέχοντες συνδυασμούς εκδηλώνονται χαρακτηριστικά νόμιμης συμμετοχής (π.χ. προσκόμιση υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή συμμετοχής στο συνδυασμό του κρίσιμου αριθμού υποψηφίων).

Υπό το ανωτέρω πνεύμα της όσο το δυνατόν ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι προϋποθέσεις για τη νομιμότητα δήλωσης κατάρτισης των υποψηφίων και συνδυασμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 του ν. 3852/ 2010 και στο Κεφ. Γ’, υποκεφ. 1. Ανακήρυξη (σελ. 38) της υπ’ αριθμ. 14/ 2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ορθότερο θα ήταν να ερμηνεύονται κατά τρόπο ευνοϊκό προς τη συμμετοχή τους, και όχι προς την αντίθετη κατεύθυνση του αποκλεισμού τους.

Από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο, διευκρινίζουμε τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 2β και γ του ν. 3852/ 2010 ορίζεται ότι η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη, εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, αντίστοιχα. Θεωρείται ότι η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής απαιτείται όταν σε ένα δήμο υπάρχουν τρεις (3) και άνω δημοτικές και τοπικές κοινότητες, αντίστοιχα, και επομένως μπορεί να υπολογιστεί το ένα τρίτο αυτών. Έτσι, σε δήμους όπου υπάρχουν μία ή δύο δημοτικές ή μία ή δύο τοπικές κοινότητες δεν απαιτείται, για τη νομιμότητα της δήλωσης κατάρτισης ενός συνδυασμού να προτείνονται υποψήφιοι σύμβουλοι σε κάποια από αυτές.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1, πρώτο εδάφιο του ν. 3852/ 2010 ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 6, εδάφιο δεύτερο του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «[ε]ιδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού που προβλέπει η παρ. 1, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο δήμαρχο». Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 7, τρίτο εδάφιο του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «[σ]τη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παρ. 3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται».

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων στην υποσημείωση 236, στη σελ. 81 της υπ’ αριθμ. 14/ 2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι το στοιχείο γ) «περί αποδοχής της υποψηφιότητας στο συνδυασμό» που αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο πρωτοδικείο για την ανακήρυξη του συνδυασμού, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα του συνδυασμού, εφόσον ο υποψήφιος έχει υπογράψει στην υποβληθείσα, στο Πρωτοδικείο, δήλωση κατάρτισης συνδυασμού. Τούτο, διότι και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βούληση του νομοθέτη για ρητή αποδοχή της υποψηφιότητας από τον ενδιαφερόμενο.

Επομένως, δήλωση κατάρτισης συνδυασμού υποβάλλεται νόμιμα, στην περίπτωση που υπογραφεί από τους υποψηφίους που τον απαρτίζουν ή οι υποψήφιοί του έχουν υπογράψει στην υπεύθυνη δήλωση την αποδοχή της υποψηφιότητάς τους.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 4, τρίτο εδάφιο του ν. 3852/ 2010 ορίζεται ότι για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα. Στην υπ’ αριθμ. 14/ 2014 εκλογική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (σελ. 31) αναφέρεται ότι για τις υποψήφιες δημοτικές συμβούλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό (ακολουθούμενο από το πατρώνυμο) είτε του συζύγου (ακολουθούμενο από το όνομα του συζύγου), ανεξαρτήτως του επωνύμου με το οποίο βρίσκονται εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα.

Για παράδειγμα στην περίπτωση υποψηφίας με επώνυμο συζύγου «Παπαδοπούλου», πατρικό επώνυμο «Θεοτοκά», όνομα υποψηφίου «Μαρία», συζυγικό όνομα «Γεώργιος» και πατρικό όνομα «Θεόδωρος» δύναται στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού να αναγραφεί η υποψηφιότητα ως εξής:

-Παπαδοπούλου Θεοτοκά Μαρία σύζυγος Γεωργίου ή

-Θεοτοκά Παπαδοπούλου Μαρία του Θεοδώρου

. Στο άρθρο 19, παρ. 3α του ν. 3852/ 2010 ορίζεται ότι στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού, πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος.

Επομένως, δύναται να γίνονται αποδεκτά είτε πιστοποιητικά γέννησης των υποψηφίων, τα οποία εκδίδονται από τους δήμους, με την υποσημείωση ότι αυτά χορηγούνται «Για υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές», είτε βεβαίωση περί εγγραφής στα δημοτολόγια του δήμου, τα οποία εκδίδονται από τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολτών), με την υποσημείωση ότι αυτά χορηγούνται «Για κάθε νόμιμη χρήση». Και στις δύο αυτές περιπτώσεις εξυπηρετείται το πνεύμα του νόμου που απαιτεί ο υποψήφιος αιρετός να είναι δημότης του δήμου, στον οποίο θέτει υποψηφιότητα.

Ε. Στο άρθρο 19, παρ. 1γ του ν. 3852/ 2010 ορίζεται ότι στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά ..γ) ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού, με αλφαβητική σειρά, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι.

Εφόσον στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού δύναται να αναγράφονται κατά εκλογική περιφέρεια, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού, με αλφαβητική σειρά, αποτελεί πλεονασμός η σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι. Η δήλωση, δηλαδή, δύναται να είναι νόμιμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει τεθεί η παράπλευρη σημείωση της εκλογικής περιφέρειας. Τούτο, διότι με την αναγραφή της εκλογικής περιφέρειας, προ των ονομάτων των υποψηφίων αυτής, καθίσταται ευκρινές το αξίωμα για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι.

Η καταληκτική προθεσμία για την παραίτηση των υποψηφίων, όπως αναφέρεται και στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (σελ. 80) της υπ’ αριθμ. 14/ 2014 εκλογικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η 10η Μαίου 2014.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ:

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Κων/νος Ευσταθίου

213-1364327

[email protected]

Αν. Τμηματάρχης

Κίμων Σιδηρόπουλος

213-1364321

[email protected]

Κώστας Γαλάνης

213-1364348

[email protected]

Παρασκευή Γεωργακοπούλου

213-1364337

[email protected]

Γιώργος Χρυσάφης

213-1364395

[email protected]

Δέσποινα Νάσαινα

213-1364388

[email protected]

Σοφία Θεολογίτου

213-1364326

[email protected]

Ρένια Ντάβα

213-1364371

[email protected]

Κάθε σχετικό πληροφοριακό έγγραφο είναι ανηρτημένο στον ιστοτόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γιάννης Μιχελάκης