Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για τους κατόχους διδακτορικών

Στο πλαίσιο του Ν. 4765/2021, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και των εκδιδομένων προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 (Ν. 4765/2021), είτε με σειρά προτεραιότητας είτε με γραπτό διαγωνισμό και σε συνέχεια της από 7.9.2021 Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, επισημαίνεται ότι:

Οι διδάκτορες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εν λόγω προκηρύξεις και των οποίων η διδακτορική διατριβή έχει κατατεθεί έως και την 28η Ιουνίου 2021 και συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (www.didaktorika.gr), πρέπει να μπουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τα επιστημονικά πεδία της διατριβής τους.

Σχετικές οδηγίες παρέχονται στον σύνδεσμο: https://phdms.ekt.gr/phdms/about/aboutInstr

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι βάσει του ανωτέρω νόμου η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ως αποδεκτό, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών