«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή». Εντάσσονται 148 χιλιάδες νέοι δικαιούχοι

Διπλασιάζεται ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» και εντάσσονται σε αυτό 148 χιλιάδες νέοι δικαιούχοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας

Οι νέοι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

 

Το πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» επιχορηγεί την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο:

Κλιματιστικά
Ψυγεία
Καταψύκτες

Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) που χρησιμοποιούνται κατά την αγορά της νέας συσκευής στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών

Με την αγορά νέας συσκευής με επιδότηση, υφίσταται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης μίας παλιάς προς ανακύκλωση ίδιας κατηγορίας

 
 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/133395/2162 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6442/16.12.2022
Τροποποίηση (3η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.06.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση (3η) της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099), ως κατωτέρω:

Α. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της ενότητας 4 «Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ως εξής: «Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 286.000.000 ευρώ».

Β. Ο πίνακας περιφερειακής κατανομής της δημόσιας δαπάνης της ενότητας 4 «Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται

Γ. Μετά το τέλος του στοιχείου 3 της περ. δεύτερης της παρ. 3 της υποενότητας 5.2 «Αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης» της ενότητας 5 «Υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται το κάτωθι:

«Τυχόν αναβάθμιση αιτήσεων από επιλαχούσες σε εγκεκριμένες πραγματοποιείται από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής που διαπιστώνει την επάρκεια των κονδυλίων και ενεργοποιεί επιπλέον αιτήσεις κατά σειρά προτεραιότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, γνωστοποιώντας παράλληλα κάθε τέτοια αλλαγή στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου. Η ανωτέρω πράξη της αναβάθμισης των αιτήσεων που ήταν στις επιλαχούσες και της ενεργοποίησής τους, επέχει θέση διαπιστωτικής απόφασης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου».

Δ. Η παρ. με τίτλο «Περίοδος αγορών» της ενότητας 8 «Διάρκεια Προγράμματος – Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Περίοδος αγορών – καταληκτική προθεσμία αγορών Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορεί να γίνονται από τους ωφελούμενους μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική απόφαση έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων, ή από την ημερομηνία ενεργοποίησης της αναβάθμισης αιτήσεων που ήταν στις επιλαχούσες με τήρηση της σειράς προτεραιότητας που είχαν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Ειδικά στις περιπτώσεις επιταγών, οι οποίες κατά την καταληκτική ημερομηνία αγορών βρίσκονται σε κατάσταση δέσμευσης από προμηθευτή, παρέχεται επιπλέον προθεσμία δέκα (10) ημερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αντίστοιχα εξαργύρωσης των επιταγών από τον προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών».

Ε. Μετά το τέλος της παρ. με τίτλο «Μεταβατική περίοδος» της ενότητας 8 «Διάρκεια Προγράμματος – Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η φράση:

«Σε όσες επιταγές είχαν δεσμευτεί σε συναλλαγές, είχαν ακυρωθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία της μεταβατικής περιόδου και βρίσκονται εκ νέου σε κατάσταση δέσμευσης από προμηθευτή ενόψει νέας αγοράς, παρέχεται επιπλέον προθεσμία δέκα (10) ημερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αντίστοιχα εξαργύρωσης των επιταγών από τον προμηθευτή».

ΣΤ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. με τίτλο «Ολοκλήρωση πληρωμών» της ενότητας 8 «Διάρκεια Προγράμματος-Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η φράση «και έχουν εκταμιευθεί προς τον Φορέα Πίστωσης και Πληρωμών οι απαραίτητες πιστώσεις».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης