Αναστολή και διαγραφή οφειλών ΟΕΚ για τους σεισμόπληκτους Κεφαλλονιάς

σεισμόπληκτοι ΚεφαλλονιάςΑριθ. οικ. 11945/82 – ΦΕΚ Β 1030 – 25.04.2014

Αναστολή οφειλών προς τον ΟΑΕΔ προερχομένων από τίμημα εργατικών κατοικιών ή αγορασμένων διαμερισμάτων δικαιούχων καταργηθέντος ΟΕΚ που επλήγησαν από το σεισμό της 26.1.2014 και τους μεταγενέστερους αυτού στην Κεφαλλονιά και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των οφειλών, καθορισμός των δικαιολογητικών καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας αναστολής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α΄) «Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/69 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14.02.2012) και συγκεκριμένα το κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας».
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 35, παρ. 1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.04.2013), δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.
7. Τις διατάξεις του αρθρ. 34, παρ. 14 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.04.2013).
8. Τις διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84Α΄/
15.3.2000).
9. Την υπ’ αριθ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ, περί εγκρίσεως της αριθ. 3347 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
10. Την υπ’ αριθ. 370/06/11.2.2014 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. 15025/19.2.2014 έγγραφο της Δ/νσης Β1 του Οργανισμού (με αρ. πρωτ. Υπ. Εργασίας 6029/37/25.2.2014).
11. Την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης σεισμόπληκτων δικαιούχων Κεφαλλονιάς, των οποίων οι κατοικίες εκρίθησαν προσωρινά ακατάλληλες προς οίκηση, κατέρρευσαν ή κατέστησαν κατεδαφιστέες εξαιτίας του σεισμού της 26.1.2014 και των μεταγενέστερων αυτού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 2014 του ΟΑΕΔ, η οποία δεν δύναται να υπολογισθεί επί του παρόντος, αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλεται από 26.1.2014 και για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των οφειλών που γίνονται ληξιπρόθεσμες μετά την 26.1.2014, οι οποίες αφορούν σεισμόπληκτους δικαιούχους του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται στην Κεφαλλονιά σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν ή θα χαρακτηριστούν σεισμόπληκτες με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών και προέρχονται από τίμημα εργατικών κατοικιών ή αγορασμένων διαμερισμάτων που τους παραχωρήθηκαν, εφόσον οι κατοικίες έχουν κριθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), προσωρινά ακατάλληλες για οίκηση -επισκευάσιμες, με την προϋπόθεση ότι τούτο θα βεβαιώνεται και από τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.
2. Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ στην Κεφαλλονιά προσκομίζοντας μαζί και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο του παραχωρητηρίου.
β. Βεβαίωση από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΥΠΟΜΕΔΙ ότι η κατοικία έχει κριθεί προσωρινά ακατάλληλη για οίκηση – επισκευάσιμη.
3. Μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, θα διενεργείται αυτοψία από τις τεχνικές του Υπηρεσίες, που θα επιβεβαιώνει το προσωρινά ακατάλληλο οίκησης της κατοικίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι δικαιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ84/Α΄), θα διαβιβάζονται ονομαστικές καταστάσεις στην Δ/νση Οικονομικού του ΟΑΕΔ, η οποία θα χορηγεί βεβαίωση στους δικαιούχους για την αναστολή των δόσεων και την επιμήκυνση κατά δύο χρόνια του χρόνου εξόφλησης του τιμήματος της εργατικής κατοικίας ή του αγορασμένου διαμερίσματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αριθ. οικ. 11946/83 – ΦΕΚ Β 1030 – 25.04.2014

Διαγραφή οφειλομένων προς τον ΟΑΕΔ δόσεων από δάνεια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας δικαιούχων καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., που επλήγησαν από τον σεισμό της 26.1.2014 και μεταγενέστερους αυτού στην Κεφαλλονιά, καθορισμός δικαιολογητικών καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας διαγραφής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α΄) «Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης & Ασφαλίσεως Ανεργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/69 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14.02.2012) και συγκεκριμένα το κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας».
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 35, παρ. 1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.04.2013), δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.
7. Τις διατάξεις του αρθρ. 34, παρ. 14 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88718.04.2013).
8. Τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ84Α΄/15.3.2000).
9. Την υπ’ αριθ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ, περί εγκρίσεως της αριθ. 3347 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
10. Την υπ’ αριθ. 370/06/11.2.2014 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. 15025/19.2.2014 έγγραφο της Δ/νσης Β1 του Οργανισμού (με αρ. πρωτ. Υπ. Εργασίας 6029/37/25.2.2014).
11. Την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης σεισμόπληκτων δικαιούχων Κεφαλλονιάς, των οποίων οι κατοικίες εκρίθησαν προσωρινά ακατάλληλες προς οίκηση, κατέρρευσαν ή κατέστησαν κατεδαφιστέες εξαιτίας του σεισμού της 26.1.2014 και των μεταγενέστερων αυτού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Προϋπολογισμού 2014 του ΟΑΕΔ, η οποία δεν δύναται να υπολογισθεί επί του παρόντος, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε όπως διαγραφούν, σύμφωνα με το αρθ. 14 του ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84Α΄), οι οφειλόμενες δόσεις δανείων δικαιούχων τ. Ο.Ε.Κ., των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται στις περιοχές της Κεφαλλονιάς που επλήγησαν από το σεισμό της 26.1.2014 και χαρακτηρίστηκαν ή θα χαρακτηριστούν σεισμόπληκτες με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών, που οφείλονται για το μετά το σεισμό χρονικό διάστημα και χορηγήθηκαν για αγορά ή ανέγερση κατοικίας με βάση το Ν.Δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63Α΄) και τους νόμους 1641/1986 (ΦΕΚ 122Α΄), 1849/1989 (ΦΕΚ 113Α΄) και 2224/1994 (ΦΕΚ 122/Α΄), καθώς και οι οφειλόμενες δόσεις δανείων που έχουν χορηγηθεί για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας, εφόσον οι κατοικίες για τις οποίες διατέθηκαν τα δάνεια αυτά κατέρρευσαν ή κρίθηκαν οριστικά κατεδαφιοτέες από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ).
Η διαγραφή των οφειλών για δάνεια που χορηγήθηκαν με βάση το Ν.Δ. 1138/1972 και N1641/1986, αφορά στις οφειλές για το μέρος του δανείου που προέρχεται από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ.
Για τη διαγραφή των οφειλομένων δόσεων απαιτείται ως προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί όλες οι μέχρι την ημερομηνία του σεισμού ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε περίπτωση που οι κατοικίες έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες.
2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΚΠΑ2 Κεφαλλονιάς μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόδειξη εξόφλησης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπήρχαν μέχρι την ημερομηνία του σεισμού 26.1.2014.
β. πρωτόκολλο αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρροπου κτίσματος της αρμόδιας Επιτροπής του ΥΠΟΜΕΔΙ, σύμφωνα με το οποίο η κατοικία χαρακτηρίζεται ότι είναι ετοιμόρροπη λόγω ζημιών και πρέπει να κατεδαφιστεί
γ. αντίγραφο του δανειστικού τους συμβολαίου από το οποίο προκύπτει ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για την εξασφάλιση του ποσού του δανείου που έχει χορηγηθεί
δ. αντίγραφο συμβολαίου κτήσης του εν λόγω ακινήτου από το οποίο προκύπτει λεπτομερής περιγραφή αυτού.
3. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και τη διενέργεια αυτοψίας από τις τεχνικές του Υπηρεσίες, για τη διαπίστωση της ακαταλληλότητας προς οίκηση της κατοικίας ως ετοιμόρροπης, θα εγκρίνεται η διαγραφή των οφειλών και θα διαβιβάζονται ονομαστικές καταστάσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου και θα πραγματοποιείται η διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων των δανείων, για όσα δάνεια εξυπηρετούνται από αυτή.
Αφού διαγραφούν οι οφειλές από την Τράπεζα, οι δικαιούχοι θα επανέρχονται στον ΟΑΕΔ με έγγραφο της Τράπεζας που θα βεβαιώνει τη διαγραφή αυτή και θα ακολουθείται η διαδικασία εξάλειψης της υποθήκης.
4. Για δάνεια που εξυπηρετούνται από το φορέα αφού εγκριθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η διαγραφή των οφειλών, αυτή θα γίνεται απευθείας από τον Οργανισμό.
Μετά τη διαγραφή των οφειλών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ακολουθεί η διαδικασία εξάλειψης της υποθήκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

Αριθ. οικ. 11948/84 – ΦΕΚ Β 1030 – 25.04.2014

Διαγραφή οφειλομένων προς τον ΟΑΕΔ δόσεων προερχομένων από τίμημα εργατικών κατοικιών ή αγορασμένων διαμερισμάτων δικαιούχων καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. που επλήγησαν από τον σεισμό της 26.1.2014 και μεταγενέστερους αυτού στην Κεφαλλονιά, καθορισμός δικαιολογητικών καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας διαγραφής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α΄) «Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/69 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14.02.2012) και συγκεκριμένα το κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας».
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 35, παρ. 1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.04.2013), δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.
7. Τις διατάξεις του αρθρ. 34, παρ. 14 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88718.04.2013).
8. Τις διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84Α΄/15.3.2000).
9. Την υπ’ αριθ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ, περί εγκρίσεως της αριθ. 3347 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
10. Την υπ’ αριθ. 370/06/11.2.2014 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. 15025/19.2.2014 έγγραφο της Δ/νσης Β1 του Οργανισμού (με αρ. πρωτ. Υπ. Εργασίας 6029/37/25.2.2014).
11. Την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης σεισμόπληκτων δικαιούχων Κεφαλλονιάς, των οποίων οι κατοικίες εκρίθησαν προσωρινά ακατάλληλες προς οίκηση, κατέρρευσαν ή κατέστησαν κατεδαφιστέες εξαιτίας του σεισμού της 26.1.2014 και των μεταγενέστερων αυτού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Προϋπολογισμού 2014 του Οργανισμού, ύψους 21.113,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε όπως διαγραφούν, σύμφωνα με το αρθρ. 14 του Ν. 2819/00 (ΦΕΚ 84Α΄) οι οφειλόμενες δόσεις δικαιούχων καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται στις περιοχές της Κεφαλλονιάς που επλήγησαν από το σεισμό της 26.1.2014 και χαρακτηρίστηκαν ή θα χαρακτηριστούν σεισμόπληκτες με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών, που οφείλονται για το μετά το σεισμό χρονικό διάστημα από τίμημα εργατικών κατοικιών ή αγορασμένων διαμερισμάτων, εφόσον οι κατοικίες κατέρρευσαν ή κρίθηκαν οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ).
2. Για τη διαγραφή των οφειλομένων δόσεων απαιτείται ως προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί όλες οι μέχρι την ημερομηνία του σεισμού ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε περίπτωση που οι κατοικίες έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες.
3. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ΚΠΑ2 Κεφαλλονιάς μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόδειξη εξόφλησης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπήρχαν μέχρι την ημερομηνία του σεισμού 26.1.2014
β. πρωτόκολλο αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρροπου κτίσματος της αρμόδιας Επιτροπής του ΥΠΟΜΕΔΙ, σύμφωνα με το οποίο η κατοικία χαρακτηρίζεται ότι είναι ετοιμόρροπη λόγω ζημιών και πρέπει να κατεδαφιστεί
γ. αντίγραφο του παραχωρητηρίου της εργατικής κατοικίας ή του αγορασμένου διαμερίσματος.
4. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και τη διενέργεια αυτοψίας από τις τεχνικές του Υπηρεσίες για τη διαπίστωση της ακαταλληλότητας προς οίκηση της κατοικίας ως ετοιμόρροπης, θα εγκρίνεται η διαγραφή των οφειλών.
5. Μετά τη διαγραφή των δόσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ακολουθεί η διαδικασία εξάλειψης της υποθήκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αριθ. οικ. 11944/81 – ΦΕΚ Β 1030 – 25.04.2014

Αναστολή οφειλών προς τον ΟΑΕΔ προερχομένων από δάνεια δικαιούχων καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., που επλήγησαν από το σεισμό της 26.1.2014 και τους μεταγενέστερους αυτού στην Κεφαλλονιά και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δανείων, καθορισμός των δικαιολογητικών καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας αναστολής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α΄) «Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης & Ασφαλίσεως Ανεργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/69 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14.02.2012) και συγκεκριμένα το κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας».
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 35, παρ. 1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.04.2013), δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.
7. Τις διατάξεις του αρθρ. 34, παρ. 14 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.04.2013).
8. Τις διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ84Α΄/15.3.2000).
9. Την υπ’ αριθ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ, περί εγκρίσεως της αριθ. 3347 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
10. Την υπ’ αριθ. 370/06/11.2.2014 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. 15025/19.2.2014 έγγραφο της Δ/νσης Β1 του Οργανισμού (με αρ. πρωτ. Υπ. Εργασίας 6029/37/25.2.2014).
11. Την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης σεισμόπληκτων δικαιούχων Κεφαλλονιάς, των οποίων οι κατοικίες εκρίθησαν προσωρινά ακατάλληλες προς οίκηση, κατέρρευσαν ή κατέστησαν κατεδαφιστέες εξαιτίας του σεισμού της 26.1.2014 και των μεταγενέστερων αυτού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 2014 του ΟΑΕΔ, η οποία δεν δύναται να υπολογισθεί επί του παρόντος, αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλεται από 26.1.2014 και για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δανείων, η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των οφειλών που γίνονται ληξιπρόθεσμες μετά την 26.1.2014, οι οποίες αφορούν σεισμόπληκτους δικαιούχους του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται στην Κεφαλλονιά σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν ή θα χαρακτηριστούν σεισμόπληκτες με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών και προέρχονται από δάνεια αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, που χορηγήθηκαν με βάση τους νόμους 1849/89 (ΦΕΚ 113/Α΄) και 2224/94 (ΦΕΚ 112Α΄) και από δάνεια αποπεράτωσης, επισκευής, επέκτασης κατοικίας τα ποσά των οποίων προέρχονται αποκλειστικά από κεφάλαια του τ. Ο.Ε.Κ., εφόσον οι κατοικίες έχουν κριθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), προσωρινά ακατάλληλες για οίκηση – επισκευάσιμες, με την προϋπόθεση ότι τούτο θα βεβαιώνεται και από τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.
2. Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ στην Κεφαλλονιά προσκομίζοντας μαζί και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο δανειστικού συμβολαίου από το οποίο προκύπτει ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης υπέρ Ο.Ε.Κ. για το ποσό του δανείου με το οποίο αγοράσθηκε ή ανεγέρθηκε ή αποπερατώθηκε ή επισκευάστηκε το ακίνητο
β. αντίγραφο συμβολαίου κτήσης του εν λόγω ακινήτου από το οποίο προκύπτει λεπτομερής περιγραφή αυτού
γ. βεβαίωση από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΥΠΟΜΕΔΙ ότι η κατοικία έχει κριθεί προσωρινά ακατάλληλη για οίκηση – επισκευάσιμη.
3. Μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, θα διενεργείται αυτοψία από τις τεχνικές του Υπηρεσίες, που θα επιβεβαιώνει το ακατάλληλο της κατοικίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι δικαιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ84/Α΄), θα διαβιβάζονται ονομαστικές καταστάσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου θα πραγματοποιείται η αναστολή των δόσεων για δύο χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δανείων, για όσα δάνεια εξυπηρετούνται από αυτή.
Η Τράπεζα θα χορηγεί σχετικό έγγραφο στους δικαιούχους, που θα επιβεβαιώνει τη ρύθμιση αυτή.
Όσον αφορά στα δάνεια που εξυπηρετούνται από τον ΟΑΕΔ η αναστολή και η επιμήκυνση κατά δύο χρόνια του χρόνου εξόφλησης του δανείου, θα γίνεται από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικού του ΟΑΕΔ, η οποία θα χορηγεί σχετική βεβαίωση στους δικαιούχους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ