Αντάλλαγμα χρήσης επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις

Αριθμ. 117653/6833 – ΦΕΚ B 3302 – 09.12.2014

Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ́/29−12−1979), ως ισχύει.