Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές του Δήμου Λαυρίου

Aριθμ. 3213 – ΦΕΚ Β 2249 – 18.08.2014

Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις θέσεις «Λάκιζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα, Ομβριόκαστρο του Δήμου Λαυρεωτικής (Λαυρίου) Ν. Αττικής».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη μέχρι και την 5 Αυγούστου 2017 σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών μη καμένων τμημάτων της, συνολικού εμβαδού Ε=12.366,00 στρ. δώδεκα χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα έξι στρεμμάτων στις περιοχές «Λάκιζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα, Ομβριόκαστρο» του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής, όπως η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή με μπλε χρωματισμό γραμμή υπό τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, … 75, 76, 77, 1 και εμφαίνεται στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφασή μας απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 και ορθοφωτογραφία έτους 2007, και η οποία οριοθετείται ως εξής:

«Τα όρια της προς απαγόρευση περιοχής άρχονται από την διασταύρωση της κεντρικής επαρχιακής οδού Λαυρίου-Κερατέας προς Παλαιοκαμάριζα και ακολουθούν την λεωφόρο Παλαιοκαμάριζας μέχρι την Άνω Πλάκα όπου συναντούν τον παλαιό επαρχιακό δρόμο Λαυρίου Κερατέας. Στο ύψος της Λάκιζας, στην στάση των λεωφορείων στρίβουν δεξιά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου την οποία ακολουθούν μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο χωματόδρομο από τον οποίο στρεφόμενα ανατολικά και κατόπιν προς βορρά τον ακολουθούν μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο ρέμα στο ύψος των μαντριών στην περιοχή του Ομβριοκάστρου. Τα όρια στην συνέχεια ακολουθούν δεύτερο ρέμα προς βορρά περιβάλλουν την κορυφή «Αβρόκαστρο» από τον πλησιέστερο χωματόδρομο και στρεφόμενα προς ανατολάς φθάνουν στον πρώην ΧΑΔΑ Κερατέας, από τον οποίο στρεφόμενα νότια ακολουθούν αγροτοδασικό δρόμο μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου στην περιοχή Λουτρόθι, Διψέλιζα. Ανατολικά τα όρια ακολουθούν την οδό 25η Μαρτίου και μετά την οδό Ελαιοχωρίου μέχρι που συναντούν την διασταύρωση της Παλαιοκαμάριζας όπου άρχισαν Η έκταση αυτή συνορεύει:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: οδός 25ης Μαρτίου και οδός Ελαιοχωρίου
ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτοδασική οδό και ανώνυμο ρέμα
ΒΟΡΕΙΑ: Αγροτοδασική οδός βορείως του ΧΑΔΑ Κερατέας
ΝΟΤΙΑ: Λεωφόρο Παλαιοκαμάριζας

Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ούτε ανατρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ., που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.

Το Δασαρχείο Λαυρίου να προβεί στην έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» (άρθρα 251, 252, 254, 256, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).
2. Τις δ/ξεις της με αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης Υφ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4-2-1998) κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της με αριθμ. 87578/703/6-3-1997 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23-4-1997).
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23-12-2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
6. Τη με αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 και την αρ. 78006/2538/1-7-1994 εγκ. δ/γές της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.Τ.
7. Τη με αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 136753/3383/6-12-2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014 (ΦΕΚ 3100/Β/6-12-2014) καθώς και προγενέστερες αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για τη θήρα σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις».
9. Την αρ. 47032/2694/5-8-2014 αναφορά – εισήγηση του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται η εν θέματι απαγόρευση.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση – αναφορά i) από την πρόσφατη πυρκαγιά της 12 Ιουλίου 2014 υπέστησαν σοβαρές αλλοιώσεις οι βιότοποι όλων των ειδών της άγριας ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής και ιδίως στις θέσεις «ΛΑΚΙΖΑ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΒΙΛΙΑ, ΔΙΨΕΛΙΖΑ, ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ», και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατευθούν και ii) κρίνεται αναγκαίο να οριοθετηθεί με σαφή μορφολογικά στοιχεία και οριογραμμές επί του εδάφους η εν λόγω απαγόρευση προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της και να αποφευχθούν τυχόν αθέμιτες παραβιάσεις των ορίων της,