Απαγόρευση κυνηγιού στο πρώην Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) ΚΟΥΡΙ Κοζάνης

Απαγόρευση κυνηγιού στα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) “ΚΟΥΡΙ” Κοζάνης

Αριθμ. 86712 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2319/07.07.2017
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας όλων των θηραμάτων, για τρία ακόμη έτη, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαμβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) “ΚΟΥΡΙ” περιφέρειας Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθ. 59905/700/15-09-2014 (ΦΕΚ 2497 τ.Β’/19-09-2014) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι από 31/07/2017 έως 31/07/2020, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαμβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ» περιοχής Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο χάρτη με κλίμακα 1: 50.000 και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από το άκρο της πόλεως Κοζάνης, ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς Σέρβια μέχρι κτήματος Τσελίκα, από εκεί ακολουθεί το ρέμα άκρο του δάσους Πετρανών όπου υπάρχει και παράλληλο μονοπάτι και φθάνει στην Τ.Κ Πτελέας, από εκεί με κατεύθυνση προς βορρά ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο Πτελέας-Δρεπάνου μέχρι να συναντήσει το δημόσιο δρόμο προς Κοζάνη μέχρι παρακαμπτηρίου προς Πτολεμαΐδα, από εκεί στην Τ.Κ. Κοίλων. Από Κοίλα ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Ν. Νικόπολη, στην συνέχεια αγροτικό δρόμο προς Βατερό μέχρι συναντήσεως Δημοσίου Δρόμου Κοζάνης-
Καστοριάς και από εκεί ακολουθεί το δημόσιο δρόμο Βατερού – Κοζάνης μέχρι το σημείο από όπου άρχισε, ήτοι άκρο πόλεως Κοζάνης.
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η τήρηση της ανατίθεται στους δασικούς υπαλλήλους, δημοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις

Αριθμ. 129176 – ΦΕΚ B 2940 – 15.09.2016
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 30.000στρ. που περιλαμβάνει τα όρια του καταργηθέντος Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Κουρί» του Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2016 – 2017, 2017-2018 και 2018-2019 σε έκταση 30.000στρ., που περιλαμβάνει τα όρια του καταργηθέντος με την αριθμ. 132916/3658/19-02-2016 (ΦΕΚ 38Δ) απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Κουρί» του Δήμου Εορδαίας Π.Ε Κοζάνης , η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο χάρτη με κλίμακα 1:50.000 και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:

Αρχίζει από τις παρυφές της Πτολεμαΐδας και ακολουθεί το δημόσιο δρόμο μέχρι το χωριό Πέρδικα, από εκεί ακολουθεί τον καρροποίητο δρόμο διά μέσου του κατερχόμενου ρέματος μέχρι το χωριό Δροσερό, από εκεί ακολουθεί τον καρροποίητο δρόμο μέχρι που να συναντήσει την παλαιά καρροποίητο οδό, Αναρράχης Πτολεμαΐδας στη θέση Βρύση και ακολουθεί τον καρροποίητο δρόμο προς Πτολεμαΐδα μέχρι τις παρυφές της από όπου και άρχισε.

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για τις κυνηγετικές περιόδους 2016 -2017, 2017-2018 και 2018-2019.