Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Καστοριά

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Καστοριά

Αριθμ. ΑΒ/Δ.Α.Δ./35 – ΦΕΚ B 3441 – 25.10.2016

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την κυνηγετική περίοδο 

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και
β) πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 996/1971, του Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29−11−1985 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και στα Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως