Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Νάουσα

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Νάουσα

Αριθμ. 12312 – ΦΕΚ B 2709 – 15.12.2015

Απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας, όταν και όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και όπου το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2015−2016, ήτοι στις 29−2−2016.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Ελληνική Αστυνομία, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάουσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.86/69, Ν.996/71, Ν.177/75 και της αριθμ. 414985/29−11−85 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 87578/703/6−3−2007 ΚΥΑ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.