Απαγόρευση κυνηγίου στην Ικαρία

Αριθμ. 51230 – ΦΕΚ B 1905 – 08.09.2015
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου (δύο έτη) στην ευρύτερη περιοχή «Καραβοστάμου – Καρκιναγρίου» Δήμου Ικαρίας.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, ως ζώνη προσαρμογής και ανάπτυξης των θηραμάτων, στην περιοχή «Καραβοστάμου – Καρκιναγρίου» Δήμου Ικαρίας για δύο χρόνια, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:150.000. Τα όρια της ζώνης καθορίζονται ως εξής:
Από θάλασσα προς διασταύρωση ρεύματος Μηλιωπού με επαρχιακό δρόμο προς Καραβόσταμο, ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Εύδηλο – Κάμπο – Αρμενιστή – Να – Νάνουρα – Προεσπέρα – Αμάλου − Κάλαμο και κλείνει στο ρέμα πριν το Καρκινάγρι έως τη θάλασσα.
Η εφαρμογή και εκτέλεση ανατίθεται στους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας, στους θηροφύλακες της Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων.
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως