Απαγόρευση κυνηγίου στις περιοχές «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσα» Λευκάδας

Αριθμ. 9025/856 – ΦΕΚ Β 1380 – 29.05.2014

Παράταση της απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσα» Δήμου Λευκάδας ΠΕ Λευκάδας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ, για πέντε (5) ακόμη χρόνια της αριθμ. 1525/20-7-94 (ΦΕΚ 600/Β/4-8-94) απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας για την απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή της «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσας» από 1-8-2014 έως 31-7-2019 και στα όρια που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής ΔΑΔ την οποία να κοινοποιήσει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015.
Λευκάδα, 15 Μαΐου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

—–

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ 5 του Ν.Δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/98) κοινή υπουργική απόφαση.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την αριθμ. 67253/1710/2-4-1996 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. Την αριθμ. ΓΠ5646/1521/1-3-11 (ΦΕΚ 491/Β΄/31-3-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ»
8. Την αριθμ. 1525/20-7-94 (ΦΕΚ 600/Β΄/4-8-94) απόφαση Νομάρχη Λευκάδας σχετικά με την απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσα» περιφέρειας Δήμου Λευκάδας.
9. Την αριθμ. 34/27-4-1999 (Φ.Ε.Κ. 888/B΄/26-5-99) απόφαση του Διευθυντή Δασών Λευκάδας για την παράταση της ισχύος της αριθ. 1525/20-7-1994 απόφασης του Νομάρχη Λευκάδας.
10. Την αριθμ. 869/19-5-2004 (ΦΕΚ 828/Β΄/4-6-04) απόφαση του Διευθυντή Δασών Λευκάδας σχετικά με την παράταση της ισχύος της αριθμ. 1525/20-7-1994 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας.
11. Την αριθμ. 985/4-5-2009 (ΦΕΚ 917/Β΄/15-5-09) απόφαση του Διευθυντή Δασών Λευκάδας σχετικά με την παράταση της ισχύος της αριθμ. 1525/20-7-1994 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας.
12. Το αριθμ. 9/30-4-14 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας σχετικά με την παράταση της απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσα» Δήμου Λευκάδας
13. Την από 15-5-2014 εισήγηση του Α. Κοντογεώργη Δασοπόνου με την οποία προτείνεται η παράταση της απαγόρευσης για πέντε ακόμη χρόνια,