Απαγόρευση κυνηγιού στο Παλαιό Τρίκερι

Αριθμ. 3227/111350 – ΦΕΚ B 2300 – 25.07.2016
Τροποποίηση και παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Παλαιό Τρίκερι», Περιφερείας Τ.Κ. Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την με αριθμό 7354/266585/18-12-2012 απαγόρευση κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου σε όλη την έκταση του Νησιού «Παλαιό Τρίκερι» ως εξής:
α) Επιτρέπουμε τη θήρα του αγριόχοιρου κατά την περίοδο κυνηγίου με τους όρους που προβλέπει η ρυθμιστική διάταξη θήρας της κάθε κυνηγετικής περιόδου.
2. Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, πλην του αγριόχοιρου, για πέντε (5) χρόνια, από 1-8-2016 μέχρι 31-7-2021, σε έκταση 3000 στρεμμάτων σε όλο το Νησί «Παλαιό Τρίκερι» Δήμου Νοτίου Πηλίου, Νομού Μαγνησίας, όπως αυτή απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο χάρτη με κλίμακα 1: 50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων,τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βόλου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της έως την 31-7-2021.
Βόλος, 6 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ