Από 01-03-2015 η μηνιαία καταβολή των εισφορών ΟΑΕΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας, καθορίζεται η διαδικασία για τη λειτουργία του νέου τρόπου καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, οι οποίες, σε εφαρμογή του ν. 4254/2014, προβλέπεται να μετατραπούν από διμηνιαίες σε μηνιαίες.

Η μηνιαία καταβολή θεσπίστηκε αφενός για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων οι οποίοι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών, αφετέρου για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.

Η εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής θα ξεκινήσει από 01-03-2015 επειδή στο διάστημα αυτό η ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) θα ολοκληρώσει την τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΕ, ώστε να υποστηρίζει την μηνιαία είσπραξη των εισφορών.

————
Αριθμ. 15727/234/Φ10035 – ΦΕΚ Β 2491 – 18.09.2014
Μηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του OAΕΕ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α, 85).
2. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 (Α, 245) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 (Α, 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (194 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 (Α, 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 119/2013 (Α, 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134, Α΄, 10-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αρ. οικ. 20894/61/20-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1634/τ. Β/20-06-2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27695/77/8-8-2014 απόφαση και ισχύει (ΦΕΚ Β 2244/18-8-2014) «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
10. Την υπ’ αρ.167/59/12-6-2014 απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε.
11. Το αρ. πρ. 9354/09-09-2014 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
12. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ
13. Την ανάγκη για τον καθορισμό αναγκαίων λεπτομερειών για την έναρξη της μηνιαίας καταβολής εισφορών για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΧΡΕΟΙ
Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. μηνιαία και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι μηνιαίες εισφορές, με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή στοιχείο, αναρτώνται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε.
Ο Οργανισμός μεριμνά για τη γνωστοποίηση της ανάρτησης, με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο.
Οι ασφαλισμένοι εγγράφονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του O.A.Ε.Ε. και πιστοποιούνται με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες προδιαγραφές και διαδικασίες, προκειμένου να ενημερώνονται για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στη διαδικασία εφαρμογής της μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. συμμετέχουν η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η Δ/νση Πληροφορικής και η Δ/νση Εσόδων του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Για την εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
1. Προσαρμόζει τις υφιστάμενες μηχανογραφικές εφαρμογές έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη μηνιαία ροή ασφαλιστικών εισφορών από την έναρξη ισχύος της παρούσης.
2. Ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ο.Α.Ε.Ε. εντός των πέντε πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή και ανάρτηση στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Ε. στοιχείο.
Η Δ/νση Πληροφορικής του Ο.Α.Ε.Ε. αναρτά τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιοτότοπου του Ο.Α.Ε.Ε. για την ενημέρωση των εγγεγραμμένων σ’ αυτό ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε..

ΑΡΘΡΟ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης της μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή, ορίζεται η 01.03.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ