Απόδειξη διάθεσης επαρκών πόρων για άδεια διαμονής

Απόδειξη διάθεσης επαρκών πόρων για άδεια διαμονής

Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων

 

Αριθμ. οικ. 41712/2014 – ΦΕΚ Β 2285 – 26.08.2014

Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής στις διατάξεις του ν.4251/2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το ύψος και τον τρόπο απόδειξης της διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.4251/2014, για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής, ως εξής:

α) Επαρκείς πόροι ως προϋπόθεση για χορήγηση θεώρησης εισόδου
Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα ως αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει για προετοιμασία, εν όψει συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, περίπτωση (ζ) του ν.4251/2014 (κατηγορία Β7 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων για την απόδειξη διάθεσης οικονομικών πόρων, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα χωρίς να παρέχεται εξαρτημένη εργασία ή να ασκείται ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα πέραν της αθλητικής προετοιμασίας, ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως.

 
 

β) Επαρκείς πόροι ως προϋπόθεση για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής
1. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα και αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 και 3 του ν.4251/2014, (Κατηγορία Γ3.1 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας διαμονής τους, βάσει του άρθρου 20 του ν.4251/2014, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης.

2. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35 και 37 του ν.4251/2014 (Κατηγορίες Δ1.1, Δ1.2 και Δ4.7 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και σπουδών για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής).

3. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους επαγγελματικής κατάρτισης, για φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ, Κολέγια και σε Κέντρα Δια βίου Μάθησης 1 και 2 και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και όσων συμμετέχουν ως υπότροφοι σε ειδικά προγράμματα, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 αντίστοιχα του ν.4251/2014, (κατηγορίες Δ4.1 και Δ4.2 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία.

4. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα, προκειμένου να τους χορηγηθεί ή ανανεωθεί προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.4251/2014 (κατηγορία ΣΤ4 της αριθμ.30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση), το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα τριακόσια εξήντα (360) ευρώ μηνιαίως. Ως αποδεικτικά στοιχεία κτήσης των επαρκών πόρων λαμβάνονται υπόψη σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη ή γήρατος) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

5. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας Ε.Ε ή Έλληνα που έχει ασκήσει ελεύθερη κυκλοφορία- Π.Δ. 106/2007, προκειμένου να ανανεώσουν το Δελτίο Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων (άρθρο 2 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα τριακόσια εξήντα (360) ευρώ μηνιαίως.
Ως αποδεικτικά στοιχεία κτήσης των επαρκών πόρων λαμβάνονται υπόψη σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη ή γήρατος) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

6. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν αποκτήσει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισέρχονται για να διαμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 98 του ν.4251/2014 για την άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, το ύψος των επαρκών πόρων που απαιτείται διαμορφώνεται αναλόγως της κατηγορίας της άδειας διαμονής, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα απόφαση.

7. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτα της ΕΕ» σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισέρχονται για να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123, παράγραφος 4 του ν.4251/2014, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, το ύψος των οποίων ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα οκτώ χιλιάδες διακόσια (8.200) ευρώ ετησίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.

Β. Όπου στις διατάξεις του ν.4251/2014 προβλέπεται ως προϋπόθεση χορήγησης θεώρησης εισόδου ή τίτλου διαμονής η ύπαρξη προσωπικού, ετήσιου, τακτικού και επαρκούς εισοδήματος, συνδεδεμένου με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το ποσό θα υπολογίζεται βάσει των μηνιαίων αποδοχών του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό αναλόγως της ηλικίας του ενδιαφερόμενου (κάτω ή άνω των 25 ετών) επί 14 μήνες.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄80).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄98).
2. Την αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014» (ΦΕΚ 1528 Β΄).
3. Την αριθ. οικ.20894/61 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1634/τΒ΄/20.6.2014) με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Το αριθμ. ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10.6.2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

 

Οδηγός ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ

EU Blue Card
Comprehensive guide to gaining employment in Europe