Απόδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων χωρών

Απόδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων χωρών

Νέα διαδικασία για απόδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου στους πολίτες τρίτων χωρών κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική ΑστυνομίαΑΑΔΕ

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2019
Ε.2158/9-8-2019

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β’1590 και Β’1676) και Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019/26-07-2019 (Β’3105) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1006/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’19/2014) όπως ισχύει, ορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1178/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Β’1916) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet» όπως ισχύει, ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα TaxisNet.

Λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού φυσικών πρόσωπων, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία που προσέρχονταν στις Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και στις Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης για χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 και Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019/26-07-2019 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ που τροποποίησαν την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, με την οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων ότι:

Η χορήγηση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:

α) των ΔΟΥ Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται κατά αλφαβητική σειρά σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω ΔΟΥ, ως εξής:

– Α’ Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από Α έως και C,
– ΙΓ’ Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από D έως και I,
– ΙΔ’ Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από J έως και M,
– Κατοίκων Εξωτερικού, για όσους το επώνυμο ξεκινά από N έως και R και
– Νέας Ιωνίας, για όσους το επώνυμο ξεκινά από S έως και Z και

β) των ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται και σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης και Η’ Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω κατανομή αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φορολογούμενους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και παλαιότερου τύπου εκδοθέντων εντύπων σε ισχύ, ήτοι Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού (με ένδειξη είτε «Αναγνωρισμένος Πρόσφυγας» είτε «Επικουρική Προστασία»), αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Τα ανωτέρω οριζόμενα καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που η δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης καθώς και τις συνυποβαλλόμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά. Με τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους ως άνω φορολογούμενους, διενεργείται ταυτόχρονα μεταγραφή του Α.Φ.Μ. αυτών στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η κατοικία ή η έδρα τους, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου των ως άνω προσώπων, χορηγείται κλειδάριθμος κατά τα ανωτέρω και ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τη σχετική Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων (έντυπο Μ1) στον αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια (α) και (β) της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης 137 της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σχετικά:

ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που στερούνται διαβατηρίου